Soome keel B1.1 (EKS6425.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6425.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish B1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Karola Velberg (õpetamise keel: soome keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleoskuse omandamiseks suulises ja kirjalikus soome keeles B1.1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Luua eeldused toimetulekuks igapäevaste tuttavate olukordadega, nagu nt vestlused tööst, ülikoolist ja hobidest. Arendada oskust otsida materjali vajalikul teemal soomekeelsetest allikatest. Täiendada õppija teadmisi Soome kultuurist ja ühiskonnast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Osaoskuste (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine B1.1 tasemel. Arendatakse õppija oskusi planeerida ja koostada lihtsamat teksti, lugeda ja refereerida enda tasemele vastavat kirjandust, harjutatakse erinevaid lugemisstrateegiaid. Töö lihtsamate soomekeelsete ajakirjandustekstide, filmide ja raamatutega. Arendatakse õppija soome kultuuri ja ühiskonna alast kompetentsi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab peamist endale tuttaval teemal, saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- ja telesaadete sisust;
- mõistab lihtsamaid otsesõnalisi tekste, pikemate tekstide puhul saab aru peamisest mõttest;
- oskab koostada teksti tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
- oskab lihtsate keelevahendite abil kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi, eesmärke ning avaldada oma arvamust, selgitada ja põhjendada oma seisukohti ja plaane;
- omab teadmisi Soome kultuurist ja ühiskonnast ning on tutvunud täpsemalt ühe, endale huvipakkuva valdkonnaga.
Õppejõud
Karola Velberg
space