Eesti kirjakeel (EKE6103.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6103.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjakeel
Õppeaine nimetus inglise k
Standard Estonian
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülevaate saamiseks eesti kirjakeele arenguloost ja talitlemisest normeeritud kirjakeelena, keelekorralduse, sh nimekorralduse ning eesti ortograafia põhimõtetest. Kujundada üliõpilastes oskus kasutada korrektset kirjakeelt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjakeele teke16. sajandil, grammatikad, sõnaraamatud ja piiblitõlked 17.-18. sajandil, kahe kirjakeele kujunemine. Kirjaviisi ühtlustamine, vana kirjaviis. Eesti keele uurimine 19. sajandi, rahvuskeele kujunemine. Normitud kirjakeele arendamine 20. sajandil. Nimekorralduse põhimõisted. Nimede olulisemad liigitused. Rahvusvaheline nimekorraldus ja Eesti. Nimekorraldus Eestis.
Kiri, tähestik, kirjaviis. Eesti ortograafia põhimõtted ja süsteem. Täheortograafia. Võõrsõnade ja -nimede kirjutamise erijooni. Tuletiste kirjutamine. Sõnade poolitamine ja lühendamine. Algustäheortograafia. Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvude ja kuupäevade märkimine. Kirjavahemärkide kasutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb eesti kirjakeele arengu põhietappe, keelemeestest ja institutsioonidest;
- tunneb nimekorralduse põhimõtteid, põhilisi nimekorralduse allikaid ja oskab neid praktikas kasutada;
- kirjeldab eesti ortograafia põhimõtteid, reeglistikku ja rakendab kirjakeele normi tänapäeva eesti tekstidele, leiab õigekirjaeksimusi ning oskab neid vältida ja parandada.
Õppejõud
Annika Hussar
space