Eesti keele süntaks (EKE6033.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6033.HT
vana ainekood
EKE6033
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Syntax
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused tervikpildi kujunemiseks eesti keele lauseehitusest ja eestikeelsete lausete analüüsimise oskuse arenemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine hõlmab järgmisi teemasid. Süntaktilise struktuuri kirjeldusviise. Lause ja tema moodustajad, grammatilised seosed, eesti lause põhitüübid. Kontekstivaba elementaarlause põhistruktuur: lauseliikmed, mittelauseliikmelised lauseelemendid, eri tüüpi fraasid ja nende ehitus. Kommunikatiivsed lausetüübid. Lause teatestruktuur ja sõnajärg. Süntaktilisi protsesse: väljajätt, rinnastus. Komplekslause. Kohustusliku kirjanduse põhjal iseseisvalt omandatud teoreetilisi teadmisi, oskust neid teadmisi rakendada ja lauseid analüüsida testitakse jooksvalt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane mõtestab ja kasutab süntaksitermineid korrektselt; omab teadmisi eesti keele lauseehitusest, lause moodustajate ehitusest ja funktsioonidest; defineerib olulisemaid erialamõisteid; analüüsib lauseid vahetute moodustajate meetodist lähtuvalt, tunneb ära moodustaja liigi ja süntaktilise funktsiooni.
Õppejõud
dotsent Katre Õim
space