Eesti keele leksikoloogia (EKE6006.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6006.HT
vana ainekood
EKE6006
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele leksikoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Lexicology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmised sõna ja sõnavara kohast eesti keelesüsteemis.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sõna ja sõnastiku defineerimine. Sõnavara dünaamika aegruumis. Sõnavara rikastumine (laenamine, sõnamoodustus, teadlik morfeemimoodustus ja leksikaalmorfeemide teke, tähendusnihked). Sõnavara omasus ja võõrus. Leksikaalsed ja märgilised suhted (sünonüümia, antonüümia, polüseemia, homonüümia, paronüümia). Keele funktsioonid ja leksika, sõna stiiliväärtus, tekstid ja sõnavalik. Leksikograafia. Sõnamoodustus (liitsõna problemaatika, tuletamine). Loenguvormi täiendab jooksev praktiline töö, õpitud oskuste rakendamine tööprotsessis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud ülevaate eesti keele sõnavara päritolust, jaotusest, sõna kohast keelesüsteemis.
Õppejõud
professor Reili Argus
space