Seminar ja seminaritöö (EKE6002.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6002.HT
vana ainekood
EKE6002
Õppeaine nimetus eesti k
Seminar ja seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar and Term Paper
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1) Toetada ja suunata üliõpilase arengut oma uurimisteema leidmisel ja uurimistöö läbiviimisel.
2) Kujundada eeldused iseseisva uurimistöö läbiviimise põhioskuste omandamiseks, tulemuste vormistamise ja esitamise oskuse tekkimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1) Valikud lingvistilistes ja kirjandusteaduslikes uurimustes: varasemad vs tänapäevased uurimismeetodid, -suunad ja -teemad.
2) Iseseisva uurimisküsimuse püstitamine; uurimistöö kavandamine, läbiviimine ja tulemuste vormistamine õppejõu juhendamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane on omandanud iseseisvaks uurimistööks vajalikud alusoskused, s.t et üliõpilane:
1) püstitab õppejõu juhendamisel ning erialakirjandusest, oma erialateadmistest ja teaduslikust huvist lähtudes uurimisküsimusi, mis on lahendatavad seminaritöös; näeb oma uurimuse seost varasemate oluliste samasuunaliste uurimustega
2) valdab põhilisi töövõtteid, mis on vajalikud erialakirjanduse kriitiliseks lugemiseks ja läbitöötamiseks, ja rakendab neid lähtuvalt oma uurimisküsimusest
3) oskab koguda piiratud mahus uurimisainest
4) uurimisküsimuse lahendamiseks analüüsib kogutud materjali vastavalt erialateadmistele, oskab seejuures rakendada teemakohaseid lingvistilisi/kirjandusteaduslikke uurimismetoodeid
5) teeb oma uurimustulemuste põhjal esialgseid üldistusi ja iseseisvaid järeldusi
6) esitab oma uurimistulemused üldaktsepteeritavas vormis
7) tutvustab oma uurimistulemusi ja nende põhjal tehtud järeldusi avalikul kaitsmisel.
Õppejõud
dotsent Katre Õim
space