Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse (BFM8001.FK)
Õppeaine kood
BFM8001.FK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Audiovisual Culture and Media Research
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
30
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülevaate kujunemiseks õppeaine sisu lühikirjelduses esitatud uurimissuundadest ning -meetoditest ning toetada oskuste kujunemist, et kasutada omandatud teadmisi õpiväljundites kirjeldatud viisidel
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab süsteemse ülevaate meedia ja audiovisuaalkultuuri uurimistraditsioonidest, värsketest lähenemistest ning uurimismeetoditest. Kursus paneb eraldi rõhu sotsiaalteaduslikele (sotsiaalne konstruktivism, meedia tootmisuuringud, mediatsioon, auditooriumiuuringud) ja majandusteaduslikele lähenemistele (meediamajandus, meedia poliitökonoomia, innovatsiooniteooriad). Kursus annab tudengitele oskuse teha oma doktoriuurimise kavandamisel ja teostamisel põhjendatud valikuid.
Iseseisev töö
Iga tudeng peab tegema oma doktoritöö teemaga seonduvate uurimissuundade ja –meetodite osas kaks etteantud kirjandusel põhinevat ettekannet ning kirjutama õppejõuga kokkulepitud teemal kursuse lõpul essee.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
1) omab süsteemseid teadmisi meedia ja audiovisuaalkultuuri uuringute peamistest suundadest
2) oskab kriitiliselt analüüsida punktis 1 nimetatud suundi
3) oskab punktis 1 nimetatud suundi asetada ajaloolisse konteksti;
4) oskab kasutada punktis 1 nimetatud lähenemisi uute uurimisküsimuste esitamiseks ning uuringute kavandamiseks
5) Valdab punktis 1 nimetatud suundadega seonduvate uuringudisainide ning uurimismeetodite rakendamist.
Hindamismeetodid
Hinnatakse kaht seminariettekannet ning lõpuesseed.
Õppejõud
Indrek Ibrus, Eva Näripea, Ulrike Rohn, Maarja Ojamaa, Katrin Tiidenberg
Aine on eelduseks
Kohustuslik kirjandus
Mansell, R., Hwa And, P. (2015) The International Encyclopedia of Digital Communication and Society. Wiley: Malden. Doyle, G. (2013) Understanding Media Economics. SAGE: London, UK
Ryan, Marie-Laure; Emerson, Lori, Robertson, Benjamin J. (2014). Mansell, R. (2012) Imagining the Internet: Communication, Innovation, and Governance. Oxford University Press: Oxford. The Johns Hopkins Guide to Digital Media. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Braudy, Leo; Cohen, Marshall (2009)
Qualitative Researching With Text, Image And Sound: A Practical Handbook. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage
Asenduskirjandus
Määratakse kursuse käigus.