Filmiteooria (BFM8011.FK)
Õppeaine kood
BFM8011.FK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filmiteooria
Õppeaine nimetus inglise k
Film Theory
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade läänemaise filmiteooria kesksetest probleemidest ja põhimõistetest.
Tutvustada filmiteoreetilisi võtmetekste ja -autoreid.

Laiendada filmikunsti mõistmise ja analüüsimise horisonte.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminaridel käsitletakse filmiteoorias nii ajalooliselt kui ka tänapäeval olulisi tekste ja autoreid kuues teemaplokis: realism, formalism, autoriteooria, žanriteooria, film ja ideoloogia ning publik ja pilk.
Iseseisev töö
Ettevalmistamine seminarideks (vt kohustusliku kirjanduse loetelu, mida õppejõul on õigus kursuse käigus täiendada); veebipäeviku pidamine loetud tekstide ja vaadatud filmide kohta; osavõtt diskussioonides Moodle'i foorumis; kirjalik lõputöö.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane

- omab ülevaadet läänemaise filmiteooria kesksetest probleemidest ja põhimõistetest;

- on läbi töötanud valiku läänemaise filmiteooria võtmetekste ja tunneb läänemaise filmiteooria põhiautoreid;

- oskab näha seoseid filmiteooria ja filmianalüüsi vahel ning rakendada filmiteoreetilisi tekste filmide paremaks mõistmiseks.Hindamismeetodid
Hindamisel võetakse arvesse osalemist loengutes ja seminarides (kohustuslik on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest), iseäranis aktiivset osavõttu diskussioonidest; samuti iseseisvate ülesannete täitmist (veebipäeviku sissekanded, seminaritekstide läbitöötamine, foorumi aruteludes osalemine, teema- ja asjakohase kirjaliku ülesande esitamine õigeaegselt ja nõuetele vastavas mahus).
Õppejõud
Eva Näripea, Maarja Ojamaa, Riho Västrik
Kohustuslik kirjandus
Critical Visions in Film Theory: Classical and Contemporary Readings. Koost Timothy Corrigan, Patricia White, Meta Mazaj. New York: Bedford, St. Martin’s Press, 2011.
André Bazin, Filmikeele areng. – Teater. Muusika. Kino 1997, nr 10–11.
André Bazin, Fotokujutise ontoloogia. – Teater. Muusika. Kino 1997, nr 4, lk 55–59.
Sergei Eisenstein, Atraktsioonide montaaž. Tlk Jaan Ruus. – Teater. Muusika. Kino 1982, nr 7, lk 9–14.
Dziga Vertov, Meie: manifesti variant. Mängust vaba kinematograafia tähendusest. Ajutine instruktsioon “Kinosilma” ringidele. Tlk Peet Lepik. – Teater. Muusika. Kino 1983, nr 8, lk 11–15.
Laura Mulvey, Visuaalne nauding ja narratiivne kino. – Ariadne Lõng 2003, kd 4 (1/2), lk 192–200.
Asenduskirjandus
Robert Stam, Filmiteooria. Sissejuhatus. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2011.
A Companion to Film Theory. Eds. Toby Miller, Robert Stam. Malden: Blackwell, 2004.
Ian Aitken, European Film theory and Cinema: A Critical Introduction. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2001.