Skandinaavia kunst I (AIK6433.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6433.HT
vana ainekood
AIK6433
Õppeaine nimetus eesti k
Skandinaavia kunst I
Õppeaine nimetus inglise k
Scandinavian Art I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Skandinaavia vanema kunstipärandi mõistmiseks selle ajaloolises kontekstis 8.–16. sajandini.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade Skandinaavia visuaalkultuurist viikingiajast uusajani religioossel ja poliitilisel taustal. Käsitletakse sealse vanema kunsti ja arhitektuuri arengut ja eripära tuues välja ühisosa ja erinevused eri piirkondade vahel (Taani, Rootsi, Norra, Soome). Vaadeldakse lähemalt kunsti funktsiooni, tähendust, tellijat ja meisterkondi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
On võimeline ära tundma ja kirjeldama Skandinaavia 8.–16. sajandi kunsti.
Suudab orienteeruda Skandinaavia kunsti arenguloos.
Oskab eristada kunstistiile ning neid kirjeldada ja iseloomustada.
Suudab näha sarnasusi ja erinevusi Skandinaavia 8.–16. sajandi kunstis.
Oskab näha seoseid kunsti, religiooni ja poliitika vahel.
Leiab iseseisvalt teemakohast materjali, hindab seda kriitiliselt ja vormistab leitud materjali baasil nõuetekohase essee.
Õppejõud
Kersti Markus, Merike Kurisoo
space