Uusaeg II (AIG6009.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6009.HT
vana ainekood
AIG6009
Õppeaine nimetus eesti k
Uusaeg II
Õppeaine nimetus inglise k
Modern History II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kronoloogiliseteks ja kompakseteks teadmisteks (Euroopa) poliitika-, majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloo peajoontest alates Viini kongressist (1814-1815) kuni esimese maailmasõjani (1914).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loenguosa: Eskaleeruva moderniseerumisprotsessi (1815-1914) kujundajad, sisu ja tähendus: sh populatsiooni juurdekasv, moodsa kapitalismi ja klassiühiskonna areng, Euroopa riikide poliitiliste süsteemide moderniseerumine ehk demokratiseerumisprotsessi ja kodanikuühiskonna algus läänes ning massikultuuri tekkimine. Ideologiseeruv maailm: konservatism, liberalism, natsionalism ja sotsialism. Viini kongress. Restauratsiooni ja revolutsioonide ajastu. Kesk-Euroopa suur ühinemisliikumine: Itaalia ja Saksamaa ühinemine. Lääne-Euroopa suurriikide, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Venemaa areng ja probleemid. USA areng maailma juhtivaks tööstusriigiks. Kolonialism ja imperialism. Kaug-Ida suurriigid: Jaapani moderniseerumine ja Hiina probleemid. Välispoliitilise pinge tõus Euroopas enne Esimest maailmasõda. Teadus, kõrg- ja massikultuur 19. sajandil.
Seminariosa: Üliõpilaste suulised ettekanded ja nende alusel toimuvad arutelud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
Loetleb 19. sajandi põhilisi probleeme;
Kasutab ajastu baasterminoloogiat;Võtab kokku perioodi üldised arengujooned;
Leiab seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel vaadeldaval perioodil;
Sõnastab majandusliku, poliitilise ja kultuurilise moderniseerumisprotsessi sisu.
Demonstreerib 19. sajandi teoreetiliste teadmiste valdamist suulise ettekande vormis;
Ettekande pidamise tulemuseks on veel akadeemilise suulise väljendusoskuse arendamine ja infotehnoloogiliste võimaluste (powerpoint) praktikasse rakendamine. Nende võimaluste kasutamine on nõutav kõrgemate hinnete puhul.
Õppejõud
lektor Helena Sepp, MA
space