Eesti esiajalugu (AIA6048.HT)
space
Õppeaine kood
AIA6048.HT
vana ainekood
AIA6048
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti esiajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
Prehistory of Estonia
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua üliõpilasele eeldused ülevaate saamiseks Eesti ajaloost kiviajast keskajani, samuti erinevatele etappidele omasest leiumaterjalist. Samuti luua eeldused kuuldud materjali põhjal ettekande koostamiseks ja ette kandmiseks etteantud ajalistes piirides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengukursus annab ülevaate Eesti ajaloost kiviajast 1250 aastani. Antakse ülevaade iga perioodi uurimissuundade arengust, muistiseliikidest ning nende interpretatsioonist, asustuspildist ning ühiskonnast. Tutvustatakse leiuliike. Vaadeldakse põhjalikumalt matusekombeid, lahatakse nende tagamaid. Vaadeldakse Eesti aladel elanud inimeste kultuurikontakte.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
Nimetab Eesti esiajaloo arheoloogia arengu põhietappe ning kirjeldab nende arenguid.
Kirjeldab Eesti esiajaloo etappe ja nendele vastavat arheoloogilist materjali.
Oskab loengute põhjal üht arheoloogiateemalist muuseuminäitust analüüsida, sellest aru saada ja seda õppejõule kirjalikult etteantud raamides peegeldada.
Oskab ette antud tekstidega iseseisvalt tööd teha ja nende põhjal kirjaliku või suulise kokkuvõtte koostada.
Õppejõud
Marika Mägi PhD, Krista Karro MA
space