Õpetajakoolituse põhipraktika II (SKS7246.HT)
space
Õppeaine kood
SKS7246.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse põhipraktika II
Õppeaine nimetus inglise k
Teaching Practice II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Irina Moissejenko (õpetamise keel: vene keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua juhendatud praktika kaudu võimalused ainealaste ja pedagoogiliste pädevuste rakendamiseks ning arendamiseks koolikeskkonnas.
Toetada üliõpilaste professionaalse identiteedi kujunemist kooli ja ülikooli koostöös.
Toetada tagasiside ja eneseanalüüsi kaudu üliõpilase edasist professionaalset arengut õppija ja õpetajana.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika esimese nädala alguses konsulteeritakse ja vesteldakse kooli juhtkonna ja aineõpetajatega. Põhi- ja/või keskkooli aineõpetajate tundide vaatlemine ja analüüsimine.
Praktika 2-4 (6) - nädala jooksul valmistab praktikant ette põhikooli ja/või keskkooli tasemel vene keele kui võõrkeele või vene keele ja kirjanduse tunde, mida ta seejärel ka läbi viib. Praktikant planeerib ühe ainealase klassivälise ürituse ning koostab ja vormistab ürituse ajakava.
Praktika jooksul praktikant:
- tegeleb ainetundide ettevalmistamise, tunnikonspektide vormistamise, tundide läbiviimise ja analüüsimisega (viies läbi min 24 ainetundi/õpitaval erialal töötav üliõpilane min 10 tundi, esitades 8 eriilmelise ainetundi konspekti koos lisamaterjalidega / tegevõpetajal 4 konspekti koos lisamaterjalidega; vaatleb min 8 tundi/ õpitaval erialal töötav üliõpilane min 4 tundi ja koostab vaadeldud tundidest koondanalüüsi);
- koostab iseseisva tööna vajalikke lisaülesandeid õppetöös mahajääjatele, teste ja näitlikke vahendeid keeleõppeks, juhendeid iseseisva, paaris- ja rühmatöö kavandamiseks;
- viib läbi ühe ainealase klassivälise ürituse;
- vormistab ürituse analüüsi ja tagasiside vastavalt ajakava ülesehitusele (nt, teema, eesmärgid, läbiviimise kord, analüüs ja tagasiside);
- täidab klassijuhataja ülesandeid;
- täidab kohusetundlikult praktika arvestuskaarti;
- täidab eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kavandab õppeprotsessi riiklikule ja kooli õppekavale toetudes, seab õppijast lähtuvad õpieesmärgid, valib sobiva õppesisu ja õppemeetodid ning tagasiside viisid lõimides erinevaid aineid ja teemavaldkondi;
- valdab ainealast õppesisu, kasutab haridustehnoloogilisi lahendusi ja korrektset ainealast terminoloogiat õppeprotsessi läbiviimisel;
- seob õppeprotsessi läbiviimisel pedagoogilised teadmised ainealaste teadmistega, kohandab õppeprotsessi õppijate vajadustest lähtuvalt;
- analüüsib koostöö võimalusi õppija arengu toetamiseks koolis ja klassijuhataja rolli õppe- ja kasvatusprotsessis;
- analüüsib koostöös juhendajatega õppe- ja kasvatusprotsessi, reflekteerib enda professionaalset arengut ning planeerib sellest lähtuvalt edasised tegevused.
Õppejõud
Irina Moissejenko
Lisainfo
Eeldusaine 3: SKS7245.HT Õpetajakoolituse põhipraktika I
space