Õpetajakoolituse põhipraktika I (SKS7245.HT)
space
Õppeaine kood
SKS7245.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse põhipraktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Teaching Practice I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
1. siduda didaktikaalased teadmised koolitegelikkusega,
2. toetada üliõpilaste oskust suhelda kooliperega (tulevase) õpetaja rollis,
3. võimaldada üliõpilasel saada kogemusi ning areneda aineõpetajana.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika esimese nädala alguses konsulteeritakse ja vesteldakse kooli direktsiooni ja aineõpetajatega. Tutvutakse kooli õppekorralduseeskirja, -reeglite ja praktikajuhendiga. Tutvumine koolipoolse juhendaja töökava ja õppematerjalidega. Põhi- ja/või keskkooli aineõpetajate tundide kuulamine ja analüüsimine.
Praktika teise, kolmanda ja neljanda nädala jooksul valmistab praktikant ette põhikooli (vene õppekeelega) või põhikooli ja keskkooli (eesti õppekeelega) tasemel vene keele kui võõrkeele või vene keele ja kirjanduse tunde, mida ta seejärel ka läbi viib. Aineõpetaja tööülesannete täitmisel lähtub praktikant erialajuhendist, arvestades ka kooli üldist töökorraldust.
Praktika jooksul praktikant:
- tegeleb ainetundide ettevalmistamise, tunnikonspektide vormistamise, tundide läbiviimise ja analüüsimisega (viies läbi 24-30 ainetundi/õpitaval erialal töötav üliõpilane 10-15 tundi, esitades 8-10 eriilmelise ainetunni konspekti koos lisamaterjalidega / tegevõpetajal 4-5 konspekti koos lisamaterjalidega; vaatleb 8-10 tudi/ õpitaval erialal töötav üliõpilane 4-5 tudi ja koostab vaadeldud tundidest koondanalüüsi);
- kavandab need tundi nii, et oleks võimalik rakendada teadmisi ja oskusi sõnavara-, grammatika ja kultuuriõpetamises ning kasutada kirjanduslikke tekste vastavalt ainedidaktika loengutes käsitletud mõistele (esitades vastavad analüüsid, vt. eelmine punkt);
- koostab iseseisva tööna lisaülesandeid õppetöös mahajääjatele, teste ja näitlikke vahendeid keeleõppeks, juhendeid iseseisva, paaris- ja rühmatöö kavandamiseks;
- koondab konspektid kronoloogilises järjestuses ainemappi,
- vajadusel otsib/valmistab/esitab näit-ja lisamaterjale (lisatakse ka ainemappi), konsulteerib ning kasutab õppekirjandusväliseid materjale (ajalehed, õpikud, sõnaraamatud);
- teeb praktikategevustest kokkuvõtte (tegevuste aruanne);
- koostab eneseanalüüsi praktika käigust (lähtudes õpe
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kasutab praktikat juhendava õpetaja koostatud töökava oma tegevuste planeerimisel; koostab sellele toetudes oma tegevuskava praktikaperioodiks; loob juhendava õpetaja abil seoseid erinevate ainete/moodulite ja teemavaldkondade vahel; koostab igaks tunniks konspekti ja kooskõlastab need juhendajaga;
- kasutab õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisel ainealaselt õigeid ning õppija eripärale ja eale vastavaid teadmisi, sõnavara ja meetodeid;
- analüüsib koos juhendajaga klassi/õpperühma kasvatuseesmärke ja nende saavutamist;
- analüüsib koos juhendajaga oma tegevust tunni planeerimisel ja läbiviimisel ning õppijate tegevust tunnis;
- kavandab analüüsile toetudes oma järgmisi tegevusi;
- koostab nõuetekohase praktika arengumapi;
- teeb praktikaga seotud inimestega koostööd; teab kooli tegevustavasid, juhindub nendest ning üldtunnustatud käitumisreeglitest; tegutseb lähtudes õpetaja rollipildist ja kutse-eetikast.
Õppejõud
Irina Moissejenko
space