Teadusliku artikli kirjutamise seminar (RAS8210.YK)
Õppeaine kood
RAS8210.YK
vana ainekood
RAS8210
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusliku artikli kirjutamise seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Writing a Scientific Article
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda esmased teadmised ja kogemus sotsiaalteadusliku akadeemilise artikli kirjutamisest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursuse käigus tutvutakse eelkõige sotsiaalteaduste valdkonnas üldtunnustatud nõuete põhjal: akadeemilise kirjutamise põhialuste, kirjutamistehnikate ja –protsessiga; eelretsenseeritavate akadeemiliste artiklite põhinõuete, ajakirjade valiku ning publitseerimise protsessiga.
Kursuse põhiosa moodustavad praktiline töö ja rühmaarutelud. Praktiline töö seisneb artikli kirjutamisel (näiteks varasemalt koostatud magistri- või bakalaureusetöö põhjal), milleks seminaridel saadakse juhendust ja tagasisidet. Seminaridel on igakordselt kohustuslik esitada tähtaegselt omaenda kirjalik töö vastavalt ülesandele, valmistada ette hinnang kaasdoktorandi/-magistrandi tööle, seminaris kommenteerida ja arutada teiste töid.

Iseseisev töö
Akadeemiliste kirjastuste üldnõuetele (sotsiaalteadused) vastava teadusliku artikli kirjutamine. Artikli maht ja struktuur peab vastama eelnevalt valitud ning õppejõududega kooskõlastatud oma valdkonnas tunnustatud akadeemilise ajakirja nõuetele. Doktorantidel on nõutav tase rahvusvaheline eelretsenseeritav ajakiri, magistrantidel Eesti-sisese levikuga ajakiri.

Hindamiskriteeriumid on leitavad kursuseprogrammist: http://www.tlu.ee/et/rahvusvaheliste-ja-sotsiaaluuringute-instituut/yliopilasele/kursuseprogrammid
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimisel on õppija suuteline iseseisvalt kirjutama teaduslikku artiklit, sh kajastama uurimuse probleemipüstitust, meetodeid, teooriat ja empiirilist materjali vastavalt teadusliku artikli struktuurile.
Hindamismeetodid
40% seminaris osalemine, 60% teaduslik artikkel
Õppejõud
dots. Liis Ojamäe, PhD, Triin Roosalu
Kohustuslik kirjandus
Kohustuslik kirjandus nõuannetega artikli kirjutamise kohta on kättesaadav kursuse veebikeskkonnas Moodle; igale tudengile täiendavalt vajalik kirjandus täpsustub töö käigus vastavalt konkreetse tudengi poolt valitud teemale
Asenduskirjandus
Ainet on võimalik asendada ilmunud teadusliku artikliga.