Kodanikeühiskonna teooria (RAS6303.YK)
space
Õppeaine kood
RAS6303.YK
vana ainekood
RAS6303
Õppeaine nimetus eesti k
Kodanikeühiskonna teooria
Õppeaine nimetus inglise k
Theory of Civil Society
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade kodanikeühiskonna mõiste kasutamisest sotsioloogilises, politoloogilises ja üldises ühiskonnateoorias ning selle abil kujundada valmisolek osalemiseks erialases ja avalikus demokraatliku ühiskonnakorralduse alases debatis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb loengutest ja seminaridest. Seminarid põhinevad kodus loetud tekstidel, millest üliõpilasel on kohustus kirjutada lühikesed arutlevad kokkuvõtted. Igas seminaris peab üks või mitu üliõpilast lühikese ettekande tekstist ja autorist, millele järgneb arutelu.

Loengutes selgitatakse kodanikeühiskonna suhet teiste lähedaste mõistetega nagu sotsiaalsed liikumised, demokraatia, poliitiline kultuur, eluilm ja kodanlik avalikkus. Vaatluse all on kodanikeühiskond nii ühiskonnateoreetilise kui ka empiirilise mõistena: tutvutakse klassikaliste ja kaasaegete teoreetikutega ning teemaga seotud aktuaalsete uurimusvaldkondadega. Viimastest olulisimad on kodanikeühiskonna roll arengumaade demokratiseerumise protsessis, postsotsialistlike kodanikeühiskondade eriprobleemid ning kodanikeühiskonna ja kaasaegse heaoluriigi suhe.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet kodanikeühiskonna mõiste erinevatest kasutustraditsioonidest, kodanikeühiskonna positsioonist ühiskonnas tervikuna ning sellega seotud probleemidest;
- oskab osaleda informeeritud diskussioonis ning suhtuda kriitiliselt selles esitatud väidetesse.
Õppejõud
Peeter Vihma
space