Kaasaegsed ühiskonnateooriad I (RAS6111.YK)
space
Õppeaine kood
RAS6111.YK
vana ainekood
RAS6111
Õppeaine nimetus eesti k
Kaasaegsed ühiskonnateooriad I
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Social Theory I
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda õppijale võimalus laiendada oma teadmisi kaasaegsete ühiskonnateooriate aluseks olevatest erinevatest paradigmadest, õppida neid iseloomustama ning kriitiliselt analüüsima. Kursus toetab üliõpilase iseseisva ja analüütilise mõtlemise arengut ning loob võimalused aktiivse, põhjendatud ning konstruktiivselt kriitilise hoiaku kujunemises kaasaegse ühiskonna teoreetiliste käsitluste suhtes.

Kursus pakub õppijale võimaluse:
- õppida orienteeruma kaasaegsetele ühiskonnateooriatele aluseks olevate erinevate paradigmade mitmekesisuses ning mõistma nende eripära
- arendada suutlikkust mõista erinevate teooriate kujunemise ühiskondlikku tausta ja sellega seotud probleemistikku
- arendada oskust mõista erinevatele ühiskonnateooria suundadele aluseks olevaid erinevaid ontoloogilisi ettekujutusi ühiskonnast, inimesest ja nendevahelistest suhetest.
- arendada oskust kriitiliselt hinnata ja analüüsida mitmesuguseid ühiskonda käsitlevaid seisukohti, seostades neid erinevate ühiskonnateoreetiliste paradigmadega.
- arendada ühiskonna teoreetiliseks analüüsiks vajaliku erialase põhisõnavara aktiivset kasutamist
- arendada oskust kavandada ja läbi viia esitlusi auditooriumile
- arendada oskust koostada kirjalikke analüütilisi kokkuvõtteid
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb loengutest, seminaridest ning iseseisvast tööst.

Sissejuhatavates loengutes annab õppejõud lühiülevaate kaasaegsete ühiskonnateooriate kujunemisloost, nende rollist sotsiaalteaduses ning põhilistest lähtekohtadest, millele saab tugineda teooriate iseloomustamisel.

Kursuse põhiosa toimub seminaride vormis, kus üliõpilased tutvustavad rühmatööna kaasaegset sotsioloogiat enim mõjutanud teooriaid, millele järgneb arutelu.

Iseseisev töö:
1. Seminariettekande ettevalmistus rühmatööna
2. Kaasüliõpilaste seminariettekannete jooksev kirjalik tagasiside, mis peab sisaldama omapoolset reflektsiooni antud teooria üle, hinnangut selle kasutatavusele oma uurimistöös, hinnangut kaasüliõpilaste esitlusele.
3. Kirjalik seminaritöö esitletud teooria põhjal, esitada kursuse lõpus

Iseseisva töö täies mahus sooritamine on kursuse sooritamise eeltingimus

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Õppijal on teadmised kaasaegsetele ühiskonnateooriatele aluseks olevate erinevate paradigmade lähtekohtadest.
Õppija oskab sõnastada ja iseloomustada käsitletud teooriate aluseks olevaid põhikontseptsioone
Õppija mõistab teooriate kujunemise ühiskondlikku tausta ja sellega seotud probleemistikku ja oskab seda iseloomustada
Õppija oskab sõnastada ja kriitiliselt analüüsida erinevatele ühiskonnateooria suundadele aluseks olevaid ontoloogilisi ettekujutusi ühiskonnast, inimesest ning nendevahelistest suhetest.
Õppija oskab seostada mitmesuguseid ühiskonda käsitlevaid seisukohti erinevate ühiskonnateoreetiliste paradigmadega.
Õppija oskab kasutada asjakohaselt erialast põhisõnavara
Õppija oskab viia läbi esitlusi ning suhelda auditooriumiga
Õppija oskab koostada kirjalikke analüütilisi kokkuvõtteid

Õppejõud
Lektor Krista Hinno
space