Hulgateooria ja loogika elemendid (MLM6214.DT)
Õppeaine kood
MLM6214.DT
vana ainekood
MLM6214
Õppeaine nimetus eesti k
Hulgateooria ja loogika elemendid
Õppeaine nimetus inglise k
Foundations of Set Theory and Logic
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Anna Šeletski (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised hulgateooriast ja loogikast. Tutvustada nendes valdkondades kasutatavaid meetodeid ja võtteid, aga ka rakendusi
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Hulgad, tehted nendega. Relatsioonid ja nende liike. Faktorhulgad. Kujutused. Loogika tehted, lausearvutusvalemid, nende tõeväärtused ja normaalkujud. Predikaadid, kvantorid, predikaatvalemid, nende normaalkujud. Formaalsed keeled.
Iseseisev töö
Iseseisev töö hõlmab nii teoreetilise materjaliga kui ka vastavate ülesannete lahendusmeetoditega tutvumist vastava kirjanduse kaasabil. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses õppetöös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Selle kursuse läbinud üliõpilane:
Tunneb tehteid hulkadega, nende põhiomadusi ja relatsioone, sealhulgas oskab nende liiki määrata ja neid rakendada;
Tunneb lause- ja predikaatarvutuse põhiseadusi; oskab sisulisi väiteid kirja panna formaalsete valemitena ja neid eitada.
Hindamismeetodid
Individuaalsed kodutööd, auditoorsed kontrolltööd, eksam koosneb testist ja suulisest vastamisest.
Õppejõud
lekt Anna Šeletski