Diskreetse matemaatika elemendid (MLM6212.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6212.DT
vana ainekood
MLM6212
Õppeaine nimetus eesti k
Diskreetse matemaatika elemendid
Õppeaine nimetus inglise k
Foundations of Discrete Mathematics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Tatjana Tamberg (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised loendamisest, kombinatoorikast graafidest, maatriksitest ja rekurrentsetest seostest . Tutvustada nendes valdkondades kasutatavaid meetodeid ja võtteid, aga ka rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loendamise printsiibid. Kombinatoorika põhimõisted. Rekurrentsed seosed. Graafide tüüpe (puu, suunatud graaf, märgistatud graaf, multigraaf) ja rakendusi
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab loendamise ja kombinatoorika üldreegleid, tähtsamate ühendite arvude leidmise valemeid ning binoom- ja polünoomvalemeid; oskab neid kasutada;
- oskab kombinatoorikaülesannet kirja panna rekurrentse võrrandiga ning selle abil leida ülesande lahendit;
- tunneb graafide põhilisi liike ja oskab neid kasutada praktilise olukorra kirjeldamiseks.
Õppejõud
dotsent Tatjana Tamberg
space