Diskreetse matemaatika elemendid (MLM6212.DT)
Õppeaine kood
MLM6212.DT
vana ainekood
MLM6212
Õppeaine nimetus eesti k
Diskreetse matemaatika elemendid
Õppeaine nimetus inglise k
Foundations of Discrete Mathematics
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Tatjana Tamberg (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised loendamisest, kombinatoorikast graafidest, maatriksitest ja rekurrentsetest seostest . Tutvustada nendes valdkondades kasutatavaid meetodeid ja võtteid, aga ka rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loendamise printsiibid. Kombinatoorika põhimõisted. Rekurrentsed seosed. Graafide tüüpe (puu, suunatud graaf, märgistatud graaf, multigraaf) ja rakendusi
Iseseisev töö
Iseseisev töö hõlmab nii teoreetilise materjaliga kui ka vastavate ülesannete lahendusmeetoditega tutvumist vastava kirjanduse kaasabil. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses õppetöös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Selle kursuse läbinud üliõpilane:
Teab loendamise ja kombinatoorika üldreegleid, tähtsamate ühendite arvude leidmise valemeid ning binoom- ja polünoomvalemeid; oskab neid kasutada;
Oskab kombinatoorikaülesannet kirja panna rekurrentse võrrandiga ning selle abil leida ülesande lahendit;
Tunneb graafide põhilisi liike ja oskab neid kasutada praktilise olukorra kirjeldamiseks.
Hindamismeetodid
Individuaalsed kodutööd, auditoorsed kontrolltööd, eksam koosneb testist ja suulisest vastamisest
Õppejõud
dotsent Tatjana Tamberg
Kohustuslik kirjandus
Palm, R., 2003 Diskreetse matemaatika elemendid. Tartu, TÜ