Looduskaitse ja looduskaitsekorraldus (MLJ6125.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6125.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Looduskaitse ja looduskaitsekorraldus
Õppeaine nimetus inglise k
Nature Conservation and Management
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Piret Vacht (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade looduskaitsebioloogia teoreetilistest põhiprintsiipidest ja suundumustest; Selgitada bioloogilise (sh geneetilise ja funktsionaalse) mitmekesisuse ja looduskeskkonna seisundi olulisust looduskaitse osana ning anda ülevaade neid mõjutavatest teguritest; Aidata mõista looduskaitsebioloogia õiguslikke aluseid ning regulatiivseid mehhanisme; Suunata üliõpilasi kaitsetegevust reguleerivate strateegiate analüüsioskuse arenemisel ja kaitsetegevuse edukuse hindamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines antakse ülevaade looduskaitse põhikontseptsioonist nii teoreetilisel kui rakenduslikul tasandil. Tutvustatakse ökosüsteemide talitluse hindamiseks rakendatavaid meetodeid ning selgitatakse, millised tegurid mõjutavad looduskeskkonda ja seal leiduvate organismide kaitse vajadust. Aines selgitatakse erinevaid bioloogilise mitmekesisuse tasandeid ning nende rolli looduskaitses. Samuti tutvustatakse liikide ja ökosüsteemide kaitse meetodeid ning nende rakendamist reguleerivaid mehhanisme.
Õppeaine koosneb loengutest, seminaridest ja iseseisvast tööst. Seminarides arutletakse üliõpilaste poolt iseseisvalt läbitöötatud artiklite sisu, juhtumiuuringuid ning esitatakse ettekandeid. Lisaks täiendavad loenguid rühmatööd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb looduskaitse (ja looduskaitsebioloogia) eesmärke, ülesandeid, teoreetilisi lähtealuseid ja tasandeid;
- teab, kuidas saab looduskeskkonna seisundit ja liikide kaitse vajadust hinnata;
- teab, millised tegurid mõjutavad looduskeskkonna (sh liikide, populatsioonide ja koosluste) kaitse vajadust;
- mõistab, millised on seosed bioloogilise (sh geneetilise) mitmekesisuse ja ökosüsteemi talitluse vahel;
- orienteerub looduskaitsebioloogia tänapäevastes probleemides, suundumustes;
- oskab leida ökosüsteemide ja nende komponentide kaitset käsitlevat teavet ning orienteerub vastavas õigusruumis;
- eristab liigi, populatsiooni ja ökosüsteemi kaitse iseärasusi;
- teab, mis on looduskaitsestrateegia ja oskab selle sisu analüüsida ning koostada lihtsamat looduskaitsestrateegiat;
- oskab hinnata kaitsetegevuse edukust juhtumiuuingute näitel;
- mõistab kommunikatsiooni olulisust kaitsekorralduse osana.
Õppejõud
PhD Piret Vacht
space