Veemajanduse alused (MLJ6118.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6118.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Veemajanduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Water Management
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Loengukursuse eesmärgiks on: avada veemajanduse kui ühe olulisema majandusharu taust, kirjeldada selle ees seisvaid ülesandeid ning nendega seotud huvipooli, anda ülevaade veemajanduse erinevatest valdkondadest; seda kõike üldistatuna nii maailma skaalal kui ka võrreldes Eestiga. Avatakse veeressursside olemus, nende formeerumist, tarbimist ja juhtimist mõjutavate tegurite sisu ning veeressursside majandamise eemärgil kasutatavaid juhtimise, planeerimise ja kontrolli meetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus veemajandusse, veeressursside moodustamist ja jaotumist mõjutavad looduslikud ning antropogeensed tegurid. Veeressursside üldised jälgimise ja haldamise põhimõtted ja meetodid. Erinevatest veemajandusharudest tulenevad nõuded veele ja tarbimisemeetoditele. Veepoliitikate sh veepoliitika raamdirektiivi, „Rainbow“, „Nature based“ jt põhimõtete sisu ja eesmärgid. Vahendid veepoliitikate ellurakendamiseks sh veemajanduskavad. Keskkonnatervis. Rannikuvee majandamine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teadvustab veeressursside olulisust ja veemajandust kui majanduse olulisemat valdkonda;
- teab veemajanduse erinevaid aspekte ja oskab neid omavahel siduda;
- teab veemajanduse põhialuseid ja oskab integreerida neid keskkonnaaspektidega;
- teab veemajandusega seotud poliitikaid ja nendega seotud olulisemate dokumentide sisu;
- on võimeline analüüsima põhjus-tagajärg seoseid veeressursside haldamises.
Õppejõud
Elve Lode, PhD
space