Keskkonnaõigus (MLJ6007.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6007.LT
vana ainekood
MLJ6007
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnaõigus
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Law
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Soodustada süvendatud arusaamist keskkonnaõiguse põhiprintsiipidest ning reguleerimismeetoditest. Luua eeldused teadmistest Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse keskkonnaõiguse allikate kohta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keskkonnaõiguse üldosa. Keskkonnaõiguse mõiste, süsteem ja allikad Eesti, Euroopa Liidu ning rahvusvahelises õiguses. Keskkonnaõiguse põhiprintsiibid. Keskkonnariskide reguleerimise õiguslikud vahendid, sh keskkonnaload, keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, keskkonnatasud, keskkonnavastutus, keskkonnaseire, avalikkuse osalemine. Keskkonnaõiguse eriosa (keskkonnakaitse valdkonnad). Bioloogiline mitmekesisus ja looduskaitse. Veekeskkonna kaitse. Välisõhu kaitse ja kliima. Maapõu ja maapind. Jäätmed.
Iseseisev töö: kohustuslik õigusaktidega tutvumine, kirjanduse lugemine, kaasuste lahendamine seminarides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub Eesti ja EL keskkonnaõiguse põhilistes valdkondades ja tunneb keskkonnaõiguse printsiipe;
- mõistab rakendada õigusakte praktikas;
- suudab analüüsida kaasusi.
Õppejõud
MSc Merje Muiso
space