Maa sfääriline ehitus I (MLG6501.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6501.LT
vana ainekood
MLG6501
Õppeaine nimetus eesti k
Maa sfääriline ehitus I
Õppeaine nimetus inglise k
Spherical Construction of the Earth I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Maa sfäärilise ehituse tajumiseks klassiõpetajatel. Toetada geosfääri eriosade siseste ja nende vaheliste protsessidest arusaamise teket.
Kujundada oskused läbi viia lihtsamaid geoteaduslikke vaatlusi ja eksperimente. Luua eeldused õpetamaks geoteadustega seotud teemasid üldhariduskooli teises ja kolmandas astmes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maa teke ja areng. Maa paigutumine Universumis. Maa ja Universumi tsüklid, kui Maa olemuse ning toimimise alused. Maa geoloogiline ehitus, maakoore jagunemine ning selle uurimise võimalused. Mineraalid, kivimid – olulisemate tundmine ja kirjeldamine. Maavarad ja nende kasutamine ning kaasnevad probleemid. Reljeefi kujunemine ja selle kirjeldamine nii kaardil, kui välitingimusis. Maa kujutamine tasapinnal, kaart ja kartograafia – plaani koostamine, kaardi lugemine, orienteerumine. Ruumiandmete saamise viisid – koha- ja protsessi kirjelduse koostamine. Muld, selle kujunemine ja protsessid selles – mulla kirjeldamine ja omaduste uurimine. Maa ja Eesti tundmine (nomenklatuur).
Praktilised ülesanded nii sise- kui välitingimustes: maa tiirlemine ja pöörlemine ja sellest tingitud nähtused; mineraalide ja kivimite tundmine ning määratlemine; kaardi/plaani koostamine ning lugemine; maastiku ette kujutamine, kommunikatsiooniülesanded ja orienteerumine; ruumiandmete kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine; mulakaeve tegemine ning mulla kirjeldamine; nomenklatuur. Erinevad metoodilised võtted ja viisid geoteaduste õpetamisel.
Praktilised ülesanded viiakse läbi võtmes, et need oleks rakendatavad üldhariduskoolis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab aru saada Maa toimimisest Universumis ja päikesesüsteemis;
- on võimeline erinevat tüüpi ruumiandmeid leidma, analüüsima ja rakendama praktiliste ülesannete lahendamisel;
- oskab kirjeldada mulda ning temas aset leidvaid protsesse;
- tunneb olulisemaid mineraale ning kivimeid, teab maavarade kasutamisega seotud probleeme;
- oskab ära tunda, kirjeldada sh lihtsal viisil mõõdistada reljeefivorme;
- teab Maa ja Eesti olulisemaid geograafilisi objekte (nomenklatuur);
- oskab rakendada geoteaduste õpetamisel erinevaid meetodeid.
Õppejõud
Erinevad õppejõud
space