Geograafia alused (MLG6500.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6500.LT
vana ainekood
MLG6500
Õppeaine nimetus eesti k
Geograafia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Geography
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada geoteadusliku maastikusfäärilise tunnetuse teket. Luua eeldused plaani ja kaardi tundma õppimiseks. Toetada Eesti tähtsamate loodusobjektide tundma õppimist kaardil. Võimaldada maailma poliitilise asendi tundma õppimist. Kujundada oskused ilmavaatluste läbiviimiseks ning toetada arusaama teket ilmastikunähtuste kohta. Luua eeldused õpetamaks geoteadustega seotud teemasid üldhariduskooli I astmes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maa sfääriline ehitus – maastikusfäär. Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid. Plaan ja kaart. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. Tuntumad kõrgustikud, saared, poolsaared, lahed, järved, jõed ja asulad Eesti kaardil. Suuremad riigid Euroopa kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend Euroopas. Õhu tähtsus, koostis ja omadused. Õhutemperatuur ja selle mõõtmine, õhutemperatuuri ööpäevane muutumine. Õhu liikumine ja tuul. Pilved ja sademed. Ilmavaatlused ja ilmastikunähtused. Praktilised ülesanded nii sise- kui ka välitingimustes: lihtsa plaani ning kaardi tegemine; kaardi orienteerimine ja orienteerumine, kaardi lugemine; ilmakaared ning nende määramine; lihtsad ruumiandmete hankimise viisid ja ruumiandmete tõlgendamine ning analüüsimine; maastiku kirjeldamine kaardi ja foto järgi ning õues; geograafiliste objektide põhinomenklatuur ja abivahendid; ilmavaatlused ja ilma iseloomustavate näitajate mõõtmine; ilma- ja kliimaandmete lugemine, analüüsimine ja nende seostamine kliimat kujundavate teguritega; internetist ilmaandmete leidmine ja nende põhjal ilma iseloomustamine; ilmakaardi lugemine ja ilmakaardi põhjal ilma iseloomustamine. Praktilised ülesanded viiakse läbi võtmes, et need oleks rakendatavad üldhariduskoolis.
Osaliselt tehakse praktilisi ülesandeid iseseisvalt, ennekõike ettevalmistavana kirjanduse läbitöötamisena ning iseseisvate vaatluste-mõõtmistena.
Teab mis on lihtne plaan või kaart, oskab neid teha, kirjeldab kaardi järgi maastikku ja objektide asukohti, kasutades ilmakaari ja erinevaid abivahendeid. Kirjeldab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit. Teab ja oskab näidata kaardil mandreid ja ookeane ning suuremaid Euroopa riike ja olulisemaid geograafilise nomenklatuuri objekte Eestis. Oskab iseloomustada õhu koostist ja selle omadusi ning mõõta õhutemperatuure ja sademeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab mis on lihtne plaan või kaart, oskab neid teha, kirjeldab kaardi järgi maastikku ja objektide asukohti, kasutades ilmakaari ja erinevaid abivahendeid;
- oskab kirjeldada maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
- teab ja oskab näidata kaardil mandreid ja ookeane ning suuremaid Euroopa riike ja olulisemaid geograafilise nomenklatuuri objekte Eestis;
- oskab iseloomustada õhu koostist ja selle omadusi ning mõõta õhutemperatuure ja sademeid;
- oskab läbi viia ilmavaatlusi ning iseloomustada ilma;
- teab ruumiandmete allikaid ning oskab neid „lugeda“ ning analüüsida.
Õppejõud
Jüri Kamenik, Reimo Rivis
space