Hüdrokeemia (MLG6046.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6046.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hüdrokeemia
Õppeaine nimetus inglise k
Hydrochemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused pinna- ja põhjavete kvaliteeti kujundavate hüdrokeemiliste protsesside
mõistmiseks. Toetada lihtsamate hüdrokeemiliste probleemide lahendamise oskuse kujunemist, ning toetada edasist
spetsialiseerumist valdkonnas.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse raames antakse ülevaade pinna- ja põhjavete kvaliteedi kujunemisest, sh
olulisematest füüsikalis-keemilistest parameetritest, lahustunud ainetest, protsessidest ja tasakaalusüsteemidest,
ning seotud aineringetest. Aktuaalsetest veekvaliteediprobleemidest. Antakse ülevaade pinna- ja põhjavee uuringute
metoodikatest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised üldise pinna- ja põhjavete hüdrokeemia kohta;
- oskab interpreteerida lihtsamat hüdrokeemilist andmestikku;
- suudab teoreetiliselt ja praktiliselt lahendada lihtsamaid hüdrokeemilisi probleemülesandeid;
- oskab iseseisvalt leida vajalikku informatsiooni, seda kriitiliselt analüüsida ning seostada eelnevalt omandatud teadmistega.
Õppejõud
space