Sissejuhatus inimgeograafiasse (MLG6027.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6027.LT
vana ainekood
MLG6027
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus inimgeograafiasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Human Geography
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade inimgeograafia kui geograafia haru olemusest, põhimõistetest, teoreetilistest suundumustest ja aine arengust. Kujundada üliõpilastes kirjaliku ja suulise eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste kodutööde ettevalmistamise ja ettekandmise teel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade põhimõistetest ja erinevatest teoreetilistest lähenemistest inimgeograafias ja selle peamistes allharudes. Õppeaine keskendub looduse, inimese ja majanduse koostoime mõistmisele ja vastavate seoste omandamisele (ruum – koht – aeg). Analüüsitakse inimgeograafia kui interdistsiplinaarse geo- ja sotsiaalteaduste haru seoseid teiste teadusharudega (eelkõige loodus- ja majandusteadustega) ning tema rakenduslikku tähtsust erinevate allharude nagu rahvastiku-, linna- (asustus-), kultuuri-, sotsiaal-, majandus- (primaar-, sekundaar- ja tertsiaarsektori), arengu- jt inimgeograafia harude lõikes. Käsitletakse peamisi inimgeograafias kasutatavaid meetodeid ja mudeleid. Antakse ülevaade inimgeograafia arengust ja sellealastest uurimistöödest Eestis. Auditoorne töö koosneb loengutest ja seminaridest, mille käigus kantakse üliõpilaste poolt ette nende poolt ettevalmistatud referaadid/uurimustööd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kujundada üliõpilastes kirjalikku ja suulist eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste referaatide ettevalmistamise ja ettekandmise teel. Suutlikkus analüüsida inimgeograafia teoreetilisi lähtekohti; tajuda ja analüüsida looduse-inimese-majanduse koostoimet ning inimgeograafia eesmärke ja kohta teadusharude süsteemis. Oskus mõista inimgeograafia tähtsust ühiskonna rakenduslike (sotsiaalsete) probleemide uurimisel. Oskus rakendada inimgeograafia uurimismeetodeid oma uurimistöödes jm ning tulevases erialases töös.
Õppejõud
Maj. kand. Kalev Kukk
space