Eesti maastikud (MLG6025.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6025.LT
vana ainekood
MLG6025
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti maastikud
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Landscapes
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused loogiliste seoste tekkeks Eesti maastikulise mitmekesisuse, kujunemise ja muutumise tajumiseks. Toetada Eesti loodus- ja inimtekkelistes maastikes aset leidvatest aeg-ruumilistest protsessidest arusaamist erinevate analüütiliste meetodite abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maastiku mõiste ja hierarhia. Maastikukomponendid, nende kujunemine ja tähtsus. Maastikuelemendid, nende kujunemine ja tähtsus. Eesti maastikuline rajoneerimine minevikus ja tänapäeval. Eesti maastikulise rajoneerimise põhimõtted, uurimismeetodid maastikuteaduses. Eesti maastike kujunemine ja seda mõjutavad tegurid. Eesti maastikuline liigestamine. Eesti maastikuline ülevaade maastikurajoonide hierarhiatasemel. Praktilised tööd: maastiku kaardistamine erinevate aluskaartide põhjal; olemasolevate maastikukaartide, -skeemide, -fotode analüüs. Diskussioonil ja praktilistel ülesannetel põhinev õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus välja tuua Eesti maastikulise kujunemise põhimõtted ja eripärad, eristab maastikulisi rajoneeringuid ja maastikutüüpe. Oskus kasutada maastikulise uurimise lihtsamaid meetodeid, suutlikkus maastiku piiritleda ja kirjeldada. Suutlikkus allikmaterjali (kaardid, kirjandusallikad, fotod) põhjal maastikku iseloomustada ning välja tuua maastikku mõjutavad tegurid ja hierarhiatase.
Õppejõud
Reimo Rivis, PhD, dotsent
space