Aine ehitus ja soojusõpetus (MLF6040.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6040.LT
vana ainekood
MLF6040
Õppeaine nimetus eesti k
Aine ehitus ja soojusõpetus
Õppeaine nimetus inglise k
Structure of Matter and Physics of Heat
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada klassiõpetajatel esmaste teadmiste omandamist aine ehituse kohta.
Kujundada arusaam soojuslike ja siirdeprotsesside kohta.
Kujundada oskused kaasaegsete mõõtmis- ja analüüside teostamiseks soojuslike protsesside uurimisel.
Arendada suutlikkus kasutada erinevaid õpetamismeetodeid õpilaste loodustunnetuse arendamiseks II ja III kooliastmes loodusõpetuse raames.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soojuspaisumine. Tahkiste, gaaside ja vedelike soojuspaisumine. Aine agregaatolekud, nende põhilised erinevused aine ehituse seisukohalt. Ideaalne gaas, isoprotsessid ja nende ilmnemine tehnikas ning igapäevases elus. Vedelikud. Kristallilised ja amorfsed ained.
Vedela ja gaasilise aine omadused. Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt. Ilmastikunähtused. Õhurõhk. Aine üleminek ühest agregaatolekust teise. Vedeliku omadused. Pindpinevus, märgamine, kapillaarsus ning nende ilmnemine looduses.
Soojuslikud protsessid ja Termodünaamika I printsiip. Faasisiirded ja siirdeprotsessid, nende ilmnemine looduses. Soojusülekande liigid: otsene
soojusvahetus, soojuskiirgus, konvektsioon, kasvuhooneefekt.
Soojusõpetuse didaktika ja füüsika õpetamise metoodika loodusõpetuses ning õppemeetodid. Loodusteadusliku meetodi rakendamine, uurimuslik- ja õuesõpe. Praktilised tööd ja -katsevahendid ning katsete metoodika soojusõpetuses. Infotehnoloogia kasutamine õppeprotsessi osana.
Harjutus- ja probleemülesanded aine kohta.
Laboratoorsed tööd:
1) kehade soojuspaisumise uurimine; 2) kalorimeetrilised mõõtmised; 3) keemine ja vee aurustumissoojuse määramine; 4) molekulide mõõtmete määramine; 5) õhuniiskuse ja kastepunkti määramine; 6) õhurõhk ja ilmamõõtmised; 7) kehade soojenemise ja jahtumise uurimine ning kujutamine graafikul.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb ja teab aine erinevaid olekuid, nende vahelisi üleminekuid ja neis toimuvaid protsesse;
- omab teadmisi tahkistes, vedelikes ja gaasides toimuvatest protsessidest ja nende ilmnemisest looduses,
- oskab viia läbi katseid õhu niiskuse uurimiseks ja erinevate aineolekute ning nende üleminekute kohta;
- oskab kirjeldada soojuslikke protsesse erinevates keskkondades;
- oskab läbi viia praktilisi töid II ja III kooliastmes antud valdkonnast ja kasutada õpetamise ilmestamiseks infotehnoloogilisi vahendeid;
- oskab arvutustehnikat rakendada mõõtmiste läbiviimisel ja mõõteandmete analüüsil.
Õppejõud
Professor Tõnu Laas, PhD; dotsent Katrin Laas, PhD
space