Soojusõpetus (MLF6004.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6004.LT
vana ainekood
MLF6004
Õppeaine nimetus eesti k
Soojusõpetus
Õppeaine nimetus inglise k
Heat and Molecular Structure
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada tasakaalulise termodünaamika ning molekulaarfüüsika nähtustest ja seaduspärasustest süvendatud arusaama kujunemist;
Toetada mehaanika seaduste rakendatavuse oskust kasutades neid soojusõpetuse mõningate seaduspärasuste tuletamisel;
Võimaldada aine ehitusest põhiteadmiste ja -arusaamade omandamist;
Toetada katsete läbiviimise oskuse, katsetulemuste vormistamise ja analüüsi oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ideaalsed gaasid. Termodünaamika esimene seadus. Termodünaamika teine seadus. Aine molekulaar-kineetilise teooria alused. Statistilise füüsika elemendid: temperatuuri ja rõhu statistiline olemus, Maxwelli ja Boltzmanni jaotused. Reaalsed gaasid ja aurud. Vedelikud. Kristallilised ja amorfsed ained. Polümeerid.
Harjutus- ja probleemülesanded aine kohta. Laboratoorsed tööd teoreetilise osa teemade kohta.
Iseseisev töö: probleemülesannete lahendamine, seminarideks ettevalmistamine, laboratoorsete tööde tulemuste analüüs ja vormistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tasakaalulise termodünaamika ja molekulaarfüüsika põhiseaduste ning nende rakendatavuse piiride teadmine;
Arusaamine soojusõpetuse põhimõistetest ja seadustest;
Oskus rakendada termodünaamika seadusi probleemülesannete lahendamisel;
Oskus rakendada termodünaamika ja soojusõpetuse teooriat igapäevaste nähtuste kirjeldamisel ja analüüsil;
Oskus viia läbi eksperimente soojusõpetuses, rakendada teooriat katseandmete analüüsil;
Oskus analüüsida katsetulemusi soojusõpetuses, hinnata saadud tulemuste õigsust ning võrrelda teooriast tulenevate järeldustega.
Õppejõud
vanemateadur Tõnu Laas
space