Sissejuhatus erialasse (MLF6002.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6002.LT
vana ainekood
MLF6002
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus erialasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to the Area of Specialisation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada arusaama kujunemist füüsikast kui eksperimentaalsest ja teoreetilisest teadusest;
Toetada metroloogiaalaste põhioskuste kujunemist;
Võimaldada arvutustehnika kasutamiseks füüsikaprobleemide analüüsil ja mõõtmistel vajalike oskuste omandamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Füüsika koht teadmiste süsteemis, ekperimentaalse ja teoreetilise füüsika metodoloogilised alusted. Füüsikaliste suuruste mõõtmine, mõõtemääramatuse arvutamine otseste ja kaudsete mõõtmiste korral. Vähimruutude meetod. Arvutustehnika kasutamine mõõtmiste läbiviimistel ja mõõtetulemuste analüüsil. Erinevate suuruste mõõtemeetodid ja mõõtmistehnika. Arvutustehnika (Mathematica, Excel, MathCad) rakendamine füüsikaliste probleemide lahendamisel ja illustreerimisel, võrrandite lahendamine, diferentsiaalvõrrandite lahendamine Mathematica abil.
Iseseisev töö: praktikumis läbiviidud mõõtmiste tulemuste analüüs ja vormistamine, individuaalse koduse töö sooritamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Arusaam füüsikaalaste teadmiste saamise viisidest, teooria ja eksperimendi kohast;
Oskus viia läbi füüsika eksperimentide analüüsil vajalikku põhilist andmetöötlust, illustreerida andmeid graafikutega;
Oskus analüüsida katsetulemusi ning võrrelda neid teoreetiliste tulemustega;
Oskus rakendada arvutiprogramme (tabelarvutusprogrammid, Mathematica või MathCad) füüsikaliste probleemide lahendamisel.
Õppejõud
Tõnu Laas, Astrid Rekker
space