CNC tööpingid (KUT6211.LT)
Õppeaine kood
KUT6211.LT
vana ainekood
KUT6211
Õppeaine nimetus eesti k
CNC tööpingid
Õppeaine nimetus inglise k
Programmable Workbenches
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Aron Lips (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Üldised teadmised CNC-tööpinkidest, programmeerimise tarkvarast. Omandada olemasoleva tark- ja riistvara iseseisva kasutamise oskus selle aine õpetamiseks põhikooli tasemel.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lühiülevaade ajaloost, CNC-tööpinkide tutvustus (EMCO, KOSY). Arvjuhtimisprogramm. Freesimise programmeerimine, pingi koordinaadistik, kontuuri kirjeldamine. Kontuuri- ja tasku töötlemine. Geomeetriainfo ettevalmistus CAD-keskkonnas, Solid Edge tarkvara. Informatsiooni teisendamine, NX-translaator. Geomeetriainfo ettevalmistamine CAM-keskkonnas NCCAD vahenditega. Skaneerimine ja koopiate valmistamine freespingil.
Iseseisev töö
Üliõpilane teeb praktilist iseseisvat tööd praktikumitundides ja iseseisva töö aegadel. Töö teoreetilise materjaliga käib veebipõhiselt peale loengutundi.
Programmis SolidEdge valmistada 3-dimensiooniline joonis, mis koosneb vähemalt 6 detailist. Ühe detaili suurus ei tohi ületada tööpingi töölaua suurust.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
Oskab programmeerida lihtsamaid esemed NCCADiga.
Tunneb CNC tehnoloogia põhimõtteid
Oskab seadistada freespinki KOSY .
Oskab KOSY freespinki kasutada ja hooldada.
Hindamismeetodid
1. Ettekande koostamine ja esitlus.
Töö sisu vastab valitud teemale. Teema käsitlus on mitmekülgne ja ülevaatlik. Töös on kasutatud erinevaid kirjandusallikaid. Ettekanne on piisavalt struktureeritud ja illustreeritud. Üliõpilane oskab haaravalt esineda ning vastata tööd puudutavatele küsimustele. Töö on esitatud tähtaegselt.
2. Praktiliste tööde hindamine
A- Üliõpilane on kavandanud oma praktilise töö loova ja innovaatilise. Praktiline töö on tehtud iseseisvalt ilma kõrvalise abita ja see vastab etteantud kriteeriumitele. Töö on valmistatud tehnoloogiliselt väga korrektselt ja on esteetiliselt nauditav.
B- Üliõpilane on kavandanud oma praktilise töö loovalt ja tajunud proportsioone. Praktilise töö tegemisel on üliõpilane vajanud konsultatsiooni. Töö vastab etteantud kriteeriumitele. Töö on valmistatud tehnoloogiliselt õigesti ja on esteetiline.
C- Üliõpilane on kavandanud oma praktilise töö eeskuju järgi ja töö on üldiselt proportsioonides. Praktiline töö tegemisel on üliõpilane vajanud konsultatsioone. Töö vastab üldiselt etteantud kriteeriumitele. Töö on valmistatud väikeste tehnoloogiliste vigadega, kuid on veel esteetiline.
D- Üliõpilane on kavandanud oma praktilise töö abi vajades. Proportsioonid võivad olla natuke paigast ära. Praktiline töö tegemisel on üliõpilane vajanud konsultatsiooni. Töö vastab etteantud kriteeriumitele. Töö on valmistatud tehnoloogiliselt keskmiste vigadega ja pole eriti esteetiline.
E- Üliõpilane on kavandanud oma praktilise töö õpetaja suure abiga. Praktiline töö tegemisel on üliõpilane vajanud pidevat juhendamist. Töö vastab etteantud kriteeriumitele. Töö on valmistatud tehnoloogiliselt veel vastuvõetavalt, kuid ei näe esteetiline välja.
Õppejõud
Aron Lips
Kohustuslik kirjandus
Veski, V. (2001). Arvjuhtimisega seadmete programmeerimine. Tallinna Tööstushariduskeskus.
Asenduskirjandus
Kimmel, A. (1992). Arvjuhtimisega metallilõikepinkide programmeerimine. TTÜ, Tln;
Vesamäki, H. (toim). (2000). Lastuvan työstön NC-ohjelmointi. Helsinki, MET- Julkaisuja.