Töö kooliorkestriga I (KUM6064.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6064.FK
vana ainekood
KUM6064
Õppeaine nimetus eesti k
Töö kooliorkestriga I
Õppeaine nimetus inglise k
Work with School Orchestra I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused baasteadmiste ja oskuste omandamisel tööks kooliorkestriga. Tutvustada dirigenditööks vajalikku terminoloogiat ja erialaste mõistete sisu, elementaarseid dirigeerimisvõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kooliorkestri liigid. Kooliorkestri õpetamise erinevad metoodikad. Töö algajatega. Orkestriproovi ettevalmistamine ja läbiviimine. Dirigent kui kollektiivi kunstiline juht, organisaator ja pedagoog. Mõisted partituur, pillirühmad, transponeerimine, heliteose faktuur, tessituur jne. Repertuaari valiku printsiibid, töö partituuriga, partituuri lugemine, heliteose faktuur, tessituur jne., orkestriseade alused.
Individuaaltundides käsitletakse orkestridirigeerimise spetsiifikast lähtuvalt auftakti, taktiskeeme 2-, 3-, 4-, 6-le, orkestripillide sissenäitamisi ja lõpetamisi. Lihtsamate palade dirigeerimine klaveri saatel. Partituuri pillirühmade mängimine klaveril in C.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- üliõpilane tunneb kooliorkestri õpetamise erinevaid metoodikaid
- üliõpilane tunneb partituuri ülesehituse põhimõtteid, orkestrite pillirühmi ja nende transponeeringuid, oskab mängida klaveril partituuri erinevaid pillirühmi in C
- oskab juhatada orkestripartituurist lihtsama ülesehitusega heliteoseid
Õppejõud
prof Andres Avarand, lekt Valdo Rüütelmaa
space