Muusikaajalugu I (KUM6029.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6029.FK
vana ainekood
KUM6029
Õppeaine nimetus eesti k
Muusikaajalugu I
Õppeaine nimetus inglise k
History of Music I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade õhtumaade muusikaloost (stiilidest, žanritest ja arengusuundadest) keskajast kuni klassitsismini ning luua seoseid sama perioodi teiste kunstivaldkondade ja kultuurilooga laiemalt. Arendada oskust kuuldeliselt eristada muusikaloo erinevate perioodide stiile ja õppida tundma peamisi kompositsioonitehnikaid; tutvuda ajastu tähtsamate meistrite loominguga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad loengutes: KESKAEG • Gregooriuse laul • Noodikirja teke ja areng • Keskaegne ilmalik laul ja pillimuusika • Kirjaliku mitmehäälsuse teke ja areng ning Notre Dame’i kk • RENESSANSS • 14. sajandi muusika: ars nova ja trecento. Machaut • Madalmaade vokaalpolüfoonia 15.–16. sajandil: Desprez ja Lassus • Hilisrenessansi kirikumuusika: Rooma ja Veneetsia kk, Palestrina ja Gabrieli • Ilmalik polüfooniline laul 16. sajandil Itaalias ja Prantsusmaal: madrigal, šansoon • BAROKK • Ooperi teke. Monteverdi • Žanrid ja koosseisud: kontsert, süit, sonaat, fuuga, ooper, oratoorium, passioon, kantaat, retsitatiiv ja aaria; barokktrio, barokkorkester • Barokk Prantsusmaal ja Inglismaal: Lully ja Purcell • Barokk Saksamaal: Schütz ja Bach (rõhk vokaalloomingul) • Händeli ooperid ja oratooriumid • KLASSITSISM • Uued vormid, žanrid ja koosseisud: sonaadivorm, sonaaditsükkel, klassikaline sonaat, sümfoonia ja keelpillikvartett • Ooper 18. sajandil ja Glucki opera seria reform • Haydn (rõhk sümfoonilisel loomingul) • Mozart (rõhk sümfooniatel ja ooperitel) • Beethoven (rõhk sümfooniatel, klaverisonaatidel). Iseseisev töö: kohustusliku kirjanduse läbitöötamine ja omandamine; muusikalise materjali kuuldeline analüüs ja kuulamistestideks valmistumine; essee seostamaks valitud perioodi muusikat ajastu vaimu, kunstiloo, religiooni jms teemadega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Õppija omab ülevaadet õhtumaade muusikaloost, selle stiilidest, žanritest, heliloojatest ja peamistest arengusuundadest; oskab luua seoseid sama perioodi teiste kunstivaldkondade ja kultuurilooga laiemalt; on võimeline kuuldeliselt määratlema erinevaid muusikastiile ja tunneb tähtsamaid teoseid; orienteerub muusikaloo alases terminoloogias ning suudab end sel teemal korrektselt väljendada nii kõnes kui ka kirjas.
Õppejõud
Maarja Kindel, lektor
Lisainfo
Eksamile pääsemiseks tuleb eelnevalt sooritada 3 kuulamistesti ning esitada essee.
space