Meediatekstide analüüs (KOA6005.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6005.FK
vana ainekood
KOA6005
Õppeaine nimetus eesti k
Meediatekstide analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Critical Analysis of Mediatexts
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on on omandada kriitiline meediatekstide analüüsioskus, oskus näha tekstide struktuuri ning oskus tekste täiendada, kusjuures põhirõhk on uudislugudel. Seetõttu tutvustatakse üliõpilastele peamisi uudisajakirjanduse mõisteid ja tööpõhimõtteid nii teoorias kui praktikas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö toimub peamiselt seminaride vormis ning eeldab aktiivset osalemist.
Iseseisvad tööd ja grupitööd:
Esimeseks kodutööks valmistumine. Etteantud tekstide valimine ajalehe erinevatesse osadesse lähtuvalt ajalehe iseloomust ja sihtauditooriumist (grupitöö).
Teiseks kodutööks valmistumine. Etteantud tekstide juhtlõikude ümbersõnastamine lähtuvalt uudise tuumast, võimalik täiendav reporteritöö (grupitöö).
Kolmandaks kodutööks valmistumine. Ühe uudisväärtusliku teema leidmine ja sõnastamine (individuaalne töö).
Neljandaks kodutööks valmistumine ühe uudisväärtusliku teema leidmine, soovitavalt andmebaaside ja dokumendiregistrite põhjal (see annab viis boonuspunkti) Tegemist on individuaalse tööga.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse järel tunneb üliõpilane järgmisi mõisteid ja oskab neid praktikas meediatekstidega seostada: uudiskünnis, uudisväärtuse kriteeriumid, uudise objektiivsus, kirjutise tuum, kirjutise fookus, kirjutise juhtlõik. Üliõpilane tunneb ja oskab üksteisest eristada ajakirjanduslikke põhižanre: uudist, olemuslugu, reportaaži, arvamuslugu ja juhtkirja. Ta tunneb nende ülesehituse üldpõhimõtteid ning tunneb uudisloo struktuuri - tagurpidi püramiidi. Üliõpilane oskab näha uudislugude strukturaalseid probleeme ning oskab soovitada lahendusi nende parandamiseks. Samuti oskab üliõpilane töötada kirjalike allikatega. Üliõpilane valdab lihtsamaid reporteritöö võtteid, nagu teema leidmine, sündmuste kirjeldamine, töö allikatega. Üliõpilane valdab lihtsamat meediatekside diskursuse analüüsi.
Õppejõud
Mart Raudsaar, M. Phil, Anu Kuusmaa.
Aine on eelduseks
space