Kõrvaleriala pedagoogiline praktika (KAT6012.HR)
space
Õppeaine kood
KAT6012.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrvaleriala pedagoogiline praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Pedagogical Practice
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülikoolis omandatud teadmiste seostamiseks koolitegelikkusega;
Toetada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna vaatlemise ning analüüsimise oskuse kujunemist;
Toetada üliõpilase kohanemist õpetaja rolliga ja koostöö oskuse kujunemist;
Toetada üliõpilaste individuaalse e -portfoolio loomist ja selle rakendumist süsteemseks eneseanalüüsiks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika toimub põhikooli II ja III astmes. Kooli minekule eelneb praktika korraldust ja ülesandeid tutvustav seminar ülikoolis.
Tutvumine praktikakooli, töökollektiivi, kooli töökorraldusega.
Osalemine kooli õppetööl, sh õpetaja(te) tundide vaatlemine, protokollimine ja analüüsimine sõltuvalt vaatlusteemast.
Erinevate õppetööga seotud tegevuste (tööleht, kontrolltöö, tunniepisood eelnevate teadmiste kontrollimiseks jms) ettevalmistamine ning nende läbiviimisel ja kontrollimisel osalemine.
Ülikooli õppejõu poolt antud praktikaülesannete läbiviimine ja tagasisidestamine.
Enda rolli ja tegevuste reflekteerimine koolis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab näha seoseid koolitegelikkuse ja kasvatusteaduslikes õppeainetes omandatavate teoreetiliste teadmiste vahel.
- oskab vaadelda ja analüüsida kooli õpikeskkonda, õppetunni läbiviimist, õpilaste tegevust tunnis, õpetaja erinevaid tööülesandeid koolis;
- mõtestab koolis toimuvat õpetaja rollist lähtuvalt ning järgib professionaalseid ja eetilisi nõudeid;
- oskab analüüsida, õpetajaga koostöös etapiliselt kavandada ja osaliselt läbi viia õpetaja erinevaid tööülesandeid koolis;
- on võimeline esitama e-portfoolio abil oma loomingut ja reflekteerima oma tegevusi.
Õppejõud
Jüri Kurvits
space