Matemaatikaalaste raskuste ületamine (KAE6048.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6048.HR
vana ainekood
KAE6048
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatikaalaste raskuste ületamine
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Help to Dyslexics in Mathematics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on anda ülevaade matemaatikaalaste raskuste olemusest ja nende ületamise/korrektsioonitöö võimalustest, kujundada arusaam matemaatikaalastest probleemidest.
Luua võimalused riiklike õppekavade matemaatika ainekavades esitatud nõudmistes orienteerumiseks ja omandada oskus hinnata õpilaste teadmiste vastavust ainekavadele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatika kui aine erinevad funktsioonid lähtudes õppekavast. Riikliku õppekava(RÕK)ja riikliku lihtsustatud õppekava (LÕK) matemaatika ainekavad. Töö organiseerimine õpiraskustega õpilastega. Ainekava koostamine ja õpilase õpetamine lähtudes tema pädevusest ja potentsiaalist.
Matemaatikaalaste raskuste ületamiseks loodud tugisüsteemid. Parandusõppe roll matemaatikaalaste raskuste ületamisel. Individuaalne õppekava.
Õpiraskuste põhjused ja olemus. Põhjuste selgitamine ja töö planeerimine.
Matemaatika õpetamise neuropsühholoogiline taustsüsteem. Neuroloogiline ja pedagoogiline vaatenurk. Matemaatika raskuste ja käitumise vaheline seos.
Õpiraskustega õpilaste välja selgitamine; õpetamisstrateegiad. Vigade üldiseloomustus. Ülesande lahendamise etapid. Edukate ja edutute õpilaste vigade analüüs, põhjused ja olemus.
Psüühiliste protsesside üldiseloomustus ning korrektsioonitöö alused. Hälbelised psüühikavaldkonnad ja probleemid matemaatikas. Matemaatika õpetamise hierarhiline taustsüsteem. Praktilise ja teoreetilise õppe süsteem.
Matemaatikaalaste raskuste ületamise didaktiline süsteem – järjestamine, rühmitamine, võrdlemine; hulk, arv, number, liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine. Matemaatika õpetamine läbi alaoskuste. Mängu tähtsus matemaatiliste oskuste omandamisel, õppemängud.
Harjutamine töös õpiraskustega õpilastega. Nõuded harjutamisele.
Ruumitaju probleemid, ruumilise kujutluse arendamise võtted, näitlikustamise tähtsus visuaal-ruumilise taju arendamisel.
Tekstülesannete õpetamine matemaatikaalaste õpiraskustega õpilastele. Tekstülesande SM ja MSM.
Iseseisev töö: Kohustusliku kirjanduse lugemine, õppematerjali komplekti koostamine parandusõppe tundideks (5 töölehte igale kooliastmele, kokku 15 lehte). Töölehe lisas tuleb ära näidata kasutatud kirjandus ja töölehe kasutamise eesmärgid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab märgata matemaatikaalaste raskustega õpilast ja nõustada õpilast, tema vanemaid ja matemaatika õpetajat;
- orienteerub riiklike õppekavade matemaatika ainekavades esitatud nõudmistes ja oskab hinnata lapse teadmiste ja oskuste vastavust nendele;
- teab, milliseid tugisüsteeme on võimalik rakendada matemaatikaalaste raskustega õpilase toetamiseks;
- oskab arendada lapse psüühilisi protsesse, mis on aluseks matemaatika erinevate valdkondade õppimisel.
Õppejõud
Irja Rebane, MA
space