Sotsiaalsed oskused, sotsiaalse kompetentsuse kujundamine (KAE6028.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6028.HR
vana ainekood
KAE6028
Õppeaine nimetus eesti k
Sotsiaalsed oskused, sotsiaalse kompetentsuse kujundamine
Õppeaine nimetus inglise k
Social Skills, Development of Social Competence
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tähtsustada sotsiaalsete oskuste ja sotsiaalse kompetentsuse tähtsust õppimises. Tutvuda sotsioemotsionaalse arengu enamlevinud seisukohtadega tänapäeva kaasava hariduse valguses. Saada ülevaade sotsiaalsete oskuste, sotsiaalse kompetentsuse ja sotsiaalse mahajäämuse olemusest ning probleemse käitumise uurimise võimalustest ja sellealasest professionaalsest koostööst. Anda teoreetiline alus edasiseks praktiliseks tööks sotsiaalsete raskustega noortega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sotsiaalse kompetentsuse mõiste ning olemus ja kooli osa selles. Laste ja noorukite probleemne käitumine, tundeelu - ja käitumisraskused kooli kontekstis.. Sotsiaalsed oskused ja õppimine. Muutuva ühiskonna ootused noorte sotsiaalsele pädevusele. Positiivse minapildi toetamine erikasvatuses. Akadeemiline ja mitteakadeemiline minapilt. Sotsioemotsionaalne areng ja sotsiomotsionaalsed raskused ja erinevad teooriad ja viisid selle teaduslikuks uurimiseks. Empaatia. Autism, (sh Aspergeri sündroom), suhtlemisraskused, hüperaktiivsus, keskendumisraskused, koolikiusamine, ennastkahjustava käitumise pedagoogilis-psühholoogilised põhjused. Sellealane pedagoogiline koostöö (ennetamine, toetamine).
Kursusel on järmised blokid:

I Sissejuhatus ainesse. Sotsiaalsed oskused ja sotsiaalne kompetentsus. Laste ja noorukite tundeelu- ja käitumishäired. Positiivne ja negatiivne enesehinnang.
II Autistlik laps ja noor meie keskel.
III Hüperaktiivsuse olemus ja väljakutsed.
IV Laste ja noorte käitumise väljakutsed (agressiivsus, vägivald, viha, koolikiusamine)
V Laste ja noorte tundeelu probleemid (endassetõmbumine, hirmud, lein, põhjuseta puudumine).
Empaatia.
VI Miniuuring. Sellealase koostöö- ja ühise uurimise võimalused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised laste ja noorukite tundeelu- ja käitumisprobleemide olemusest;
- oskab õpitut teoreetilist teadmist suhestada ja analüütiliselt näha tänapäeva kaasava kooli kontekstis;
- oskab näha erinevaid viise, kuidas mittepiisavatest sotsiaalsetest oskustest ja sotsiaalsest ebakompetentsusest tingitud erandlikku käitumisega ja tundeelu probleemidega kaasnevat kooli kontekstis ennetada, märgata, leevendada ja lahendada;
- oskab näha selliste probleemide mõju inimese kogu elukaarele.
Õppejõud
Lii Lilleoja, MA
space