Erinevate õppimis- ja õpetamisstrateegiate arendamine (KAE6004.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6004.HR
vana ainekood
KAE6004
Õppeaine nimetus eesti k
Erinevate õppimis- ja õpetamisstrateegiate arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Different Learning and Teaching Strategies
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õpetusega taotletakse, et üliõpilased omandavad teadmised erinevatest õppimis- ja õpetamisstrateegiatest ja nende aluseks olevatest tunnetusprotsessidest (tähelepanu, mälu, mõtlemine), mõistetakse õppimis- ja õpetamisstrateegiate hierarhilist olemust (Bloomi täiendatud taksonoomia, Anderson et al., 2001), osatakse analüüsida õpetamissituatsioone ja selgitada välja erinevad õpivajadused, sõnastada oodatavaid õpiväljundeid ning leida ja valida neile sobivaid õpetamistrateegiaid. Kujuneb väärtustav hoiak õppija autonoomia ja individuaalse õpistiili suhtes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevad õppimis- ja õpetamisstrateegiad ja nende aluseks olevad tunnetusprotsessid. Õppimis- ja õpetamisstrateegiate hierarhiline olemus (Bloomi täiendatud hierarhia) ja selle teadmise kasutamisvõimalused oodatavate õpiväljundite saavutamiseks arvestades õppijate individuaalsust.
Juhtumi analüüs. Kirjeldada ühe (väljamõeldud) õpilase kognitiivse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu taset lähtudes Bloomi täiendatud taksonoomiast ja õpilase individuaalse arengu kaardist. Sõnastatada õpilase arengust lähtuvad sobivad õpiväljundid, õppemeetodid ja õpiväljundite hindamise võimalused ning selleks planeeritud ajakava.
Kursus on Moodle toega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab erinevaid õppimis- ja õpetamisstrateegiaid ja nende aluseks olevaid tunnetusprotsesse (tähelepanu, mälu, mõtlemine);
- mõistab õppimis- ja õpetamisstrateegiate hierarhilist olemust (Bloomi täiendatud taksonoomia);
- oskab analüüsida õpetamissituatsioone ja selgitada välja erinevad õpivajadused;
- oskab sõnastada oodatavaid õpiväljundeid ning leida ja valida neile sobivaid õpetamistrateegiaid (õppemeetodid, toetav hindamine);
- kujundab väärtustava hoiaku õppija autonoomia ja individuaalse õpistiili suhtes.
Õppejõud
Riin Seema, PhD
space