Infoarhitektuur ja -disain (INT7161.DT)
Õppeaine kood
INT7161.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Infoarhitektuur ja -disain
Õppeaine nimetus inglise k
Information Architecture and Information Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
10
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused veebi infoarhitektuuri teoreetiliste aspektide mõistmiseks ja praktiliste lahenduste loomiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebi infoarhitektuuri mõiste. Põhiteadmised infokasutaja vajadustest ja mõttemudelitest. Sisu struktureerimise põhimõtted. Navigeerimis- ja otsingusüsteemid, metaandmed, ontoloogiad ja ohjatavad sõnastikud. Veebilehtede ja siseveebi infoarhitektuuri analüüsi ja hindamise meetodid ja kriteeriumid. Veebilehe infoarhitektuuri väljatöötamine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö: kirjanduse läbitöötamine, individuaalsed iseseisvad tööd, aine projektitöö.
Õppetöö toimub õpikeskkonnas MOODLE.
Loengukonspektide ja kirjanduse läbitöötamine, iseseisvate praktiliste tööde tähtajaline sooritamine, projektitöö teostamine ja esitlemine
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
- mõistab infoarhitektuuri loomise eesmärke, funktsioone ja
rakendusi veebi eri keskkondades;
- valdab infoarhitektuuri loomise põhietappe ja meetodeid;
- tunneb tarbijakeskse infodisaini olulisi põhimõtteid;
- oskab analüüsida, hinnata ja soovitada parimaid infoarhitektuurilisi ja infodisaini lahendusi veebis informatsiooni esitlemise ja korraldamise raamistikule tuginedes.
Hindamismeetodid
Kujundav hindamine. Iseseisvad tööd ja projektitöö

Kõigi iseseisvate, praktiliste tööde tähtajaline ja positiivne täitmine ja projektitöö sooritamine.
Töö hilinemise korral tuleb sellest teavitada õppejõudu
Aine koondhinne kujuneb moodulite iseseisvate tööde ja projektitöö hinnetest:

Esimese mooduli iseseisev töö - maks. 10p.
Teise mooduli iseseisev töö - maks. 20 p.
Kolmanda mooduli iseseisev töö – maks. 20 p
Neljanda mooduli iseseisev töö – maks. 10p.
Viienda mooduli iseseisev töö – 10p.
Projektitöö – maks. 30p.

Kokku 100 p
Õppejõud
lekt E. Uverskaja
Kohustuslik kirjandus
Morville, P. Rosenfeld, L. (2002). Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites (2nd ed.). Cambridge : O'Reilly;

Dillon, A. and D. Turnbull.(2005). Information architecture. In Encyclopedia of Library and Information Science. 3rd ed., 2361- 2368.
Brown, D. (2010). Eight principles of information architecture. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology. 36 (6).
Wurman, R. S. (2001). Information Anxiety 2 (2nd ed.). New York: QUE.
Lisainfo
Kõigi iseseisvate, praktiliste tööde tähtajaline ja positiivne täitmine ja projektitöö sooritamine.
Töö hilinemise korral tuleb sellest teavitada õppejõudu.
Asenduskirjandus
Norlin, E. & Winters, C. M. (2002). Usability Testing for Library Web Sites: A Hands-On Guide. Chicago: IL: American Library Association.
Wilson, A. Paula (2004). Library Web Sites: Creating Online Collections and Services. Chicago: IL: American Library Association.
Rosenfeld, L. &, C (2002). Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites (2nd ed.). Cambridge : O'Reilly .
Ding, W., Lin, X. (2009). Information Architecture: The Design and Integration of Information Spaces. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers.