Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad (INT7152.DT)
Õppeaine kood
INT7152.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad
Õppeaine nimetus inglise k
Information and Knowledge Management Politics and Strategies
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
8
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua tingimused teadmiste omandamiseks info- ja teadmusjuhtimise poliitikatest ja praktilistest strateegiatest ning oskused nende rakendamiseks organisatsioonis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Organisatsiooni infokultuur ja infopoliitika. Info- ja teadmusjuhtimise efektiivsed strateegiad, süsteemid ja vahendid. Informatsiooni elutsükli juhtimine: info loomise, kogumise, töötlemise, levitamise ja kasutamise strateegiad. Juhtimisotsuseid toetavad infosüsteemid ja infoseire. Info- ja teadmusjuhtimise roll muutuste ja innovatsioonide juhtimises.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse ja loengumaterjalide läbitöötamine, iseseisvate kirjalike tööde sooritamine.
Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisvate tööde arvestuse sooritamine.

Loengumaterjalide kinnistamine iseseisvate tööde ettevalmistamine ja tähtajaline esitamine.
Iga mooduli iseseisvad tööd tuleb esitada MOODLE´is mooduli ÕPIJUHISES etteantud tähtaegadel. Töö hilinemisel tuleb sellest teavitada e-kirjaga õppejõudu, samuti tuleb teavitada hilinenud töö üleslaadimisest.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- mõistab organisatsiooni infokultuuri ja infopoliitika olulisust strateegiliste eesmärkide saavutamisel;
- tunneb ja eristab organisatsioonis rakendatavaid informatsiooniga seotud protsesse: info-, teadmus-, inforessursside ja infotehnoloogia juhtimist;
- oskab analüüsida organisatsiooni infovajadust ning korraldada väliskeskkonna strateegiliste inforessursside seiret, sidustades seda organisatsiooni eesmärkidega ning muutuste ja innovatsioonide juhtimisega.
Hindamismeetodid
Eksam (kujundav hindamine)
Eksami hinne moodustub probleemipõhiste individuaal- või rühmatööde alusel.

Aine koondhinne moodustub iseseisvate tööde hinnetest (iga mooduli praktiline töö annab maksimaalselt 15%, kokku 60%) ja eksamitöö hindest (40%)
Aine koondhinde saamiseks peavad olema positiivse tulemusega sooritatud ja MOODLE´isse üles laaditud kõigi moodulite raames tehtavate iseseisvad või rühmatööd.

Õppejõud
lekt Elviine Uverskaja, MA
Kohustuslik kirjandus
Schopflin, K.,ed. (2015). A handbook for corporate information professionals. London : Facet Publishing
Choo, C. W. (2002). Information Management for the Intelligent Organization. ASIS Monograph. 3rd ed. Medford, NJ: Information Today Inc.
Henzcel, S. (2001). Information audit. A practical guide. München : Saur
Macevičiūtė, E., Wilson, T. D. (2005). Introducing information management : an information research reader. London : Facet
Orna, E. (2007). Information strategy in practice. Aldershot : Gower
Lisainfo
Õppetöö toimub aines veebipõhiselt MOODLE`i keskkonnas.
Asenduskirjandus
Galliers, R. and Leidner, D.E. (2004) Strategic Information Management: Challenges and Strategies in Managing Information Systems. New York, NY: Wiley.
Kirk, J. (2005) Information in organizations: directions for information management. In, E. Macevičiūtė and T.D. Wilson, (Eds.) Introducing information management: an Information Research reader. (pp. 3-17) London: Facet Publishing.
Schlögl, C. (2005) "Information and knowledge management: dimensions and approaches." Information Research, 10(4) paper 235
http://InformationR.net/ir/10-4/paper235.html
Wilson, T.D. (2003) Information management, In John Feather and Paul Sturges, (Eds.), International Encyclopedia of Information and Library Science. (pp. 263-278) London: Routledge.