Info- ja dokumendihaldussüsteemid (INT7151.DT)
Õppeaine kood
INT7151.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Info- ja dokumendihaldussüsteemid
Õppeaine nimetus inglise k
Information and Records Management Systems
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
2
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised dokumendihalduse korraldamisest organisatsioonis ja riigi tasandil, riigi infosüsteemist ja selle haldamise vahenditest, dokumendihalduse valdkondlikest rakendustest ning dokumendihalduse rollist teenuste arendamise protsessis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Dokumendi- ja arhiivihaldus ning valdkondlikud menetlussüsteemid. (EHIS, EIS, ÕIS, E-Toimik, SKAIS, STAR, Digilugu, KOVTP, VOLIS jt). Riigiportaali vahendid dokumendihalduse arendamiseks (DVK, ADIT). Riigi infosüsteemi arendamise ja haldamise koordineerimine. Riigi IT arhitektuuri olulised lähtepunktid: tehniline koosvõime, turvalisus, avatus, paindlikkus ja skaleeritavus. Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA ja tema komponendid. Infosüsteemide andmevahetusekiht X-tee. Dokumendi- ja andmevahetuse edendamine eri süsteemide vahel. Dokumendivahetuskeskus (DVK). Riigiportaali eesti.ee teenused. Eesti isikukood ja digitaalsed isikut tõendavad dokumendid. Digitaalallkiri ja digitaalne tempel ning autentimine. XML varamu ja andmekirjelduste kooskõlastamine.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse ja loengumaterjalide põhjal teemade kaupa individuaalsete uurimistööde (referaatide) koostamine ja esitamine e-keskkonnas.

Kohustusliku õppekirjanduse läbitöötamine (4 mooduli loengumaterjal ja õppejõu poolt valitud kohustuslik lisamaterjal). 7 iseseisvat uurimistööd. Uurimistööde tulemid esitatakse (referaatidena) kirjalikult.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- omab ülevaadet riigi infosüsteemist ja selle haldamise vahenditest;
- suudab korraldada dokumendihaldust vastavalt infoühiskonna arengu vajadustele;
- omab teadmisi koosvõime põhimõtetest ja nende tagamise võimalustest;
- omab ülevaadet valdkondlikest menetlussüsteemidest ja nendega seonduvate dokumentide haldamise spetsiifikast.
Hindamismeetodid
Eksam
Eksami hinne moodustub probleemipõhiste individuaaltööde (7 referaati) ja vajadusel rühmatööde alusel.

Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisvate tööde sooritamine ja referaadi esitamine.
Eksami hinde moodustab iseseisvate kirjalike uurimistööde (referaatide) koondhinne.
Õppejõud
lekt Kädi Riismaa, PhD
Kohustuslik kirjandus
EVS-ISO 15489-1:2004 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Üldnõuded. http://dhteadmusbaas.edicypages.com/teadmusbaas/standardid (9.01.2016);
EVS-ISO 15489-2:2004 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 2: Juhised. http://dhteadmusbaas.edicypages.com/teadmusbaas/standardid
(9.01.2016);
MoReq2 Eesti 0-peatükk. http://www.valitsus.ee (8.01.2016);
MoReq2010 Specification. http://www.moreq2010.eu (8.01.2016);
Digiloo andmekasutuse reeglite kirjeldus - versioon 2.1 (18.03.2008). http://www.digilugu.ee (8.01.2016);
e-toimiku keskkonna kasutamise üldjuhend. http://www.etoimik.ee (8.01.2013);
Rahvastikuregistri seadus. http://www.riigiteataja.ee (8.01.2016);
Riigihangete seadus. http://www.riigiteataja.ee (8.01.2016);
Tervise infosüsteemi põhimäärus. http://www.riigiteataja.ee (8.01.2013);
Et liiguksid andmed, mitte inimesed. http://dw.riik.ee (30.11.2015);
Arhiiviseadus ja selle rakendusaktid. http://www.riigiteataja.ee (8.01.20
Lisainfo
E-õpe.
Õppetöö toimub e-õppes Moodle keskkonnas loengute ja iseseisvate töödena. Praktikumides toimuvate arvestuslike tööde sooritamine on kohustuslik.
Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisvate tööde sooritamine ja referaadi esitamine.
Eksami hinde moodustab iseseisvate kirjalike uurimistööde (referaatide) koondhinne.
Asenduskirjandus
Dokumendivahetuskeskuse pidamise kord (Majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkiri 02.03.12 nr 12-0083). http://www.mkm.ee (8.01.2016),
Eelnõude infosüsteemi kasutusele võtmise juhis. http://www.riigikantselei.ee (8.01.2016);
STAR-SKAIS Tehniline kirjeldus andmevahetusteenuste loomiseks
www.ega.ee/files/VOLIS%2011%2003%2010.pdf (30.11.2015);
Ametlike dokumentide infrastruktuur ADIT. www.ria.ee/ametlikud-dokumendid/(30.11.2015);
Infoühiskonna Aaastaraamat 2010. www.riso.ee/et/pub/2010it/?p=2.1.8. (30.11.2015);
DVK – http://www.ria.ee/dokumendivahetus (30.11.2015);
ISKE - http://www.ria.ee/iske (30.11.2015);
Riigiportaal – http://www.eesti.ee (30.11.2015);
Vabariigi Valitsuse määrus „Infosüsteemide andmevahetuskiht“. http://www.riigiteataja.ee (8.01.2016);
X-tee dokumendid – http://www.ria.ee/x-tee-dokumendid (30.11.2015);
Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks. http://www.dokumendihaldus.ee/?Dokumendihaldus:Erialased_artiklid:Uuringu_%26%238222%3B%DClevaade_avaliku_sektori_toimimisest_digitaalse_dokumendit%F6%F6_t%F5hustamiseks%26%238220%3B_tulemusi_tutvustava_seminari_materjalid (9.01.2016).
Õppejõu poolt valitud kohustuslik ja lisamaterjal (kättesaadav Moodle keskkonnas).