Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad (INT7096.DT)
space
Õppeaine kood
INT7096.DT
vana ainekood
INT7096
Õppeaine nimetus eesti k
Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Theories and Methodology of Information Science
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste kujunemist infoteaduse teooriatest, käsitlustest ja mudelitest, kaasaegsetest uurimisvaldkondadest ja –suundadest. Analüüsida rakendatavaid teoreetilisi lähenemisi, uurimisstrateegiaid ja –meetodeid konkreetsete infoteaduslike uuringute kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infoteaduse olemus ja kontseptuaalne struktuur, infoteaduse metodoloogia.
Teooriad, metateooriad ja mudelid infoteaduses. Infoteaduse kaasaegsed
uurimisvaldkonnad ja -suunad. Infoteaduse peamised paradigmad, teooriad ja mudelid uuringutes. Rakendatavad uurimismeetodid, uurimisstrateegiad,
uurimused ja uurijad. Infoteaduste kaasaegsed uurimisvaldkonnad –
infoteenuste turundus: kujunemine, olemus, kontseptsioonid, mudelid;
rahvusvahelise ja võrdleva raamatukogunduse temaatiline lähenemine,
võrdlusuuringud raamatukogunduses. Tõenduspõhine raamatukogundus.
Tõenduspõhise raamatukogu- ja infopraktika väljakutsed ja rakendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb infoteaduse teooriaid, käsitlusi ja mudeleid, kaasaegseid uurimisvaldkondi ja -suundi;
- tunneb infoteenuste turunduse mudeleid, käsitlusi ja trende;
- mõistab infoteaduse olemust ja kontseptuaalset struktuuri;
- tunneb uurimistöö protsessi, on kursis erinevate uuringudisainide ja meetodite iseärasustega;
- mõistab rahvusvahelise ja võrdleva raamatukogunduse ning tõenduspõhise raamatukogunduse olemust;
- suudab orienteeruda erinevate metodoloogiate raames rakendatavate uuringudisainide ja meetodite seas, analüüsida ja hinnata uurimuste läbiviimise metoodikat, teostamise kvaliteeti, valida sobivad meetodid oma uurimistöö tarbeks;
- oskab kriitiliselt uurimistöid analüüsida.
Õppejõud
Prof. Sirje Virkus; PhD; lekt Aira Lepik, pedagoogikakandidaat
Lisainfo
Eksami sooritamiseks on vajalik kõigi praktiliste ülesannete õigeaegne
esitamine ning aktiivne osalemine arutlustes. Eksami koondhindes
arvestatakse: (1) Iseseisvaid praktilisi töid (2) Osalemist ja panust aruteludes (3) Individuaalprojekti (4) Kaasüliõpilaste projekti analüüsi ja hindamist.
Eksamihinne moodustub järgmistest komponentidest:
1) Iseseisvad praktilised tööd (30%)
2) Panus diskussioonidesse (20%)
3) Individuaalprojekt (40%)
4) Individuaalprojekti analüüs ja hindamine (10%)
space