Infootsing: allikad ja meetodid (INT6073.DT)
space
Õppeaine kood
INT6073.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Infootsing: allikad ja meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Information Seeking: Sources and Methods
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
50
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Aira Lepik (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks infootsingu teooriast, infootsingu strateegiast ja taktikatest;
Toetada teadmiste omandamist rahvuslike ja rahvusvaheliste universaalsete ja erialaste infoallikate kohta;
Toetada praktiliste infootsioskuste omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infokirjaoskus, põhimõisted ja -teooriad. Infovajaduse äratundmine ja kindlaksmääramine. Infootsingu põhimõtted, protsess. Infootsingu strateegiad ja taktikad. Infopäringu sõnastamine, otsingutehnikad. Infoallikate valik ja hindamine. Dokumendi mõiste, liigid, ning omadused. Alg- ja vahendusinfo allikad. Bibliograafia mõiste, põhiliigid. Rahvusbibliograafia riiklik süsteem. Andmekandjate liigid. Dokumendi olemasolu ja leidumust peegeldavad infoallikad. Raamatukogu kataloogid, andmebaasid, nende tüübid ja funktsioonid. E-kataloogid ja e-andmebaasid. ESTER ja teiste riikide e-kataloogid. Veeb infootsingu keskkonnana. Arhiivid. Infootsing veebis (teemakataloogid, otsimootorite, metaotsivahendid, portaalid, virtuaal- ja e-raamatukogud), nähtav ja nähtamatu veeb. Google jt otsingusüsteemid. Faktiotsingut võimaldavad infoallikad. Viitenimestikud. Täisteksti infoallikad. Digikogud ja repositooriumid. Infootsing andmebaasides (Litsentseeritud ja litsentseerimata andmebaasid). Infoallikate kvaliteedi hindamine. Viitamise ja tsiteerimise reeglid, plagiaat. Viitamise haldus: Viitehaldustarkvarade kasutusvõimalused. Info organiseerimine.
Iseseisev töö
Praktilised harjutused. Rühmatöö: infoallikate analüüs. Individuaalne töö: essee koostamine. Esitlused. Akadeemilised diskussioonid.
Kursuse õppematerjalide läbitöötamine, rühmatööd ja arutelud e-õpikeskkonnas (Moodle).
Kursuse iga peamine teema lõpeb praktilise harjutuse ja/ või rühmatöö, diskussiooniga, mille täitmine on kohustuslik.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
● Tunneb infokirjaoskuse komponente ja konteksti;
● Tunneb ja kirjeldab erinevaid otsingutehnikaid ja strateegiaid;
● Tunneb erinevaid infoallikaid;
● Oskab valida infovajadusele vastavalt sobivaid infoallikaid;
● Tunneb ja oskab kasutada raamatukogu infoteenuseid;
● Tunneb e-raamatukogude, arhiivide ja digikogude otsinguvõimalusi;
● Oskab kasutada raamatukogude e-katalooge;
● Oskab formuleerida infopäringut;
● Tunneb vahendusinfoallikaid, bibliograafia liike ja viiteinfo nimestikke;
● Tunneb juriidilisi ja administratiivseid infoallikaid;
● Oskab leida relevantset informatsiooni otsimootorite, teemakataloogide, metaotsivahendite, e-andmebaaside (litsenseeritud ja litsenseerimata) kaudu;
● Oskab kriitiliselt hinnata infootsingu tulemusi ja infoallika kvaliteeti;
● Tunneb viitamise ja tsiteerimise reegleid, oskab viidata kasutatud infoallikatele;
● Oskab informatiooni organiseerida viitehaldustarkvarade abil.
Hindamismeetodid
Eksam. Rühmatööd, esitlused, individuaalsed praktilised tööd, kirjalik eksam.
Praktilised tööd koosnevad infootsingu ülesannetest ja nende sooritamine on eelduseks eksamile pääsemisel.
Rühmatöö tuleb ette kanda seminarides ja osaleda akadeemilises diskussioonis.
Õppejõud
lekt Aira Lepik
Asenduskirjandus
Agosti, M. (2008). Information access through search engines and digital libraries. Berlin; Heidelberg: Springer.
American University Library's Information Literacy Tutorial. (2004). http://subjectguides.library.american.edu/infolit
Badke, W. B. (2008). Research strategies: finding your way through the information. 3rd ed.New York [etc.], iUniverse.
Barker, D. I. (2009). Internet research. Boston (Mass.): Course Technology.
Cassell, K.A. Hiremath, U. (2013). Reference and information services : an introduction. London.
Devine, J. (2009). Going beyond Google: the invisible Web in learning and teaching. London : Facet Publishing.
Eesti e-Ülikooli minikursus Infokirjaoskus. – http://www.hot.ee/werro24/
Grix, J. (2010). Information skills: finding and using the right resources. Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan.
Gunter, B. (2009). The Google generation: are ICT innovations changing information-seeking behaviour? Oxford [etc.] : Chandos.
Information Literacy Tutorial. Queensland University of Technology. http://studysmart.library.qut.edu.au/help/about/
Lloyd, A. (2010). Information literacy landscapes: information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford [etc.] : Chandos.
Online information literacy tutorial. Edith Cowan University Library. http://www.ecu.edu.au/service-centres/LIBRARY/pilot/Site_Resources/index.html
Pihlau, J. (2003). Edukas otsing Internetis ehk kuidas leida nõela heinakuhjast. Tallinn: Külim.
Sauers, M. P. (2010). Searching 2.0. New York; London: Neal-Schuman.
Sherman, C., Price, G. (2002). The invisible Web: uncovering information sources search engines can’t see. Medford, N.J. : CyberAge Books.
Student plagiarism in an online world: problems and solutions (2008). [edited by] Tim Roberts. Hershey (Pa.). New York, Information Science Reference.
space