Õppimine kõrgkoolis (DTI6001.DT)
Õppeaine kood
DTI6001.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õppimine kõrgkoolis
Õppeaine nimetus inglise k
Studying at the University
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada valmisolek kõrgkoolis õppimiseks ja luua võimalused koostööks ja iseseisvaks õppimiseks läbi akadeemilise kirjutamise, infootsingu ja digipädevuste kujundamise. Toetada võimekust mõtestada digitaalsete tehnoloogiate rolli tänapäeva ühiskonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digipädevused: ülevaade õpikeskkondadest; sotsiaalmeedia roll õppimise toetajana; koostöökeskkonnad ja veebirakendused; ideekaardid, mõistekaardid ja infograafika; esitluste koostamine; digipädevuste hindamine; e-portfoolio.

Õpioskused: ülikooli õppekorraldus, õppimise planeerimine, ajajuhtimine, eksamiteks ja arvestusteks ettevalmistumine, välisõpingute võimalused.

Kirjalik- ja suuline eneseväljendusoskus: akadeemiliste tekstide liigid ja kirjutamise põhimõtted; teadusartikli struktuur ja sihipärane lugemine; akadeemilise teksti keel ja stiil; konspekteerimine; üliõpilastööde vormistamine; esinemine ja ettekannete tegemine.

Infootsing ja allikatele viitamine: infoallikate liigid; otsingumootorid ja päringute sõnastamine; teaduskirjanduse andmebaasid; allikate usaldusväärsuse hindamine; allikatele viitamine.

Digitehnoloogiad ja nende roll ühiskonnas: ülevaade instituudi akadeemilistest suundadest ja nende tegevusest; digitehnoloogiate seosed ülikooli fookusvaldkondadega.
Iseseisev töö
- 5 loengupäevikut;
- 5 individuaalset ülesannet;
- essee.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- valdab õppetöös kasutatavaid õpikeskkondi ja oskab kasutada õppetegevust toetavaid tehnoloogiaid;
- oskab luua korrektselt vormistatud akadeemilist teksti kasutades sobilikke infoallikaid;
- oskab kasutada kriitilise mõtlemise, lugemise, kirjutamise meetodeid ja strateegiaid, analüüsida argumentide sisulist külge ning esitada oma seisukohti nii suuliselt kui ka kirjalikult;
- oskab enese õpinguid planeerida, end ja oma võimalusi analüüsida ning nendest lähtuvalt oma valikuid teha;
- teab digitehnoloogiatega seotud teadus- ja arendustegevuse suundasid ning oskab arutleda digitehnoloogiate rakendusvõimaluste üle tänapäeva ühiskonnas.
Hindamismeetodid
Arvestuse sooritamiseks vajalik miinimumtase:
- 5 loengupäevikut on esitatud ja arvestatud;
- 5 individuaalset ülesannet on esitatud ja arvestatud;
- essee on esitatud ja arvestatud.
Õppejõud
Hans Põldoja
Asenduskirjandus
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6. trükk). Washington, DC: American Psychological Association.

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2010). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.

McMillan, K., & Weyers, J. (2011). Õppimine kõrgkoolis: tudengi käsiraamat. Tallinn: Archimedes.

Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.