Interaktsioonidisaini projekt (IFI7342.DT)
Õppeaine kood
IFI7342.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Interaktsioonidisaini projekt
Õppeaine nimetus inglise k
Interaction Design Project
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Vladimir Tomberg (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on praktilise ülesande käigus rakendada projektijuhtimise ning arendamise meetodeid, teostada väikese ulatusega projekt ning anda aru projekti kulgemisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilased moodustavad meeskondi ning teostavad väiksemaid projekte interdistsiplinaarsete probleemide leevendamiseks või ideede teostamiseks. Meeskonnad annavad perioodiliselt aru projekti edenemisest.
Iseseisev töö
Kõik ülesanded põhinevad grupitööl.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
Kasutab meeskonnaliikmetega koostöös loodud projektkavandis korrektselt projektijuhtimise ja interdistsiplinaarse lähenemise põhimõisteid;
Loob projekti planeerimisel distsipliinidevahelisi seoseid ja analüüsib teiste erialade perspektiivi lähtudes püstitatud projekti lahendusvõimalustest;
Kasutab projekti algatamisel ja elluviimisel probleemi äratundmise ja lahendamise ning ajajuhtimise oskuseid;
Kasutab projekti elluviimise käigus omandatud uusi erialaseid teadmisi tuues projekti kaitsmisel välja nende valdkondadevahelised rakendamisvõimalused;
Osaleb tulemuslikult meeskonnatöös projekti planeerimisel, elluviimisel ja kaitsmisel;
Analüüsib projekti edenemist ja selle tulemuslikkust, hinnates oma tegevusi kriitiliselt ja kavandades parendusmeetmeid;
Seostab oma eriala ja laiemate ühiskondlike ning intersektoraalsete probleemidega, arutledes nende küsimuste üle erinevatel tegevuste tasanditel ja põhjendades oma arvamust;
Analüüsib enesereflektsioonis enese kui projekti meeskonnaliikme rolli ja kohustuste täitmist ning oma panust meeskonna tegevusse.
Hindamismeetodid
Aruande koostamine tehtud töö kohta. Projekti ja aruande esitlemine, kaitsmine.

Eksami sooritamiseks peavad tudengid
- Osalema aktiivselt grupitöös;
- Teostama ja esitama nõutud ülesanded.
Õppejõud
Vladimir Tomberg
Asenduskirjandus
This course can’t be replaced with literature.