Infotehnoloogia strateegiline juhtimine (IFI7013.DT)
Õppeaine kood
IFI7013.DT
vana ainekood
IFI7013
Õppeaine nimetus eesti k
Infotehnoloogia strateegiline juhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
ICT Strategic Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda tudengitele alusteadmised ja oskused organisatsiooni infotehnoloogia strateegiliseks juhtimiseks

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on kujundatud IT juhi kutsestandardi
(http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10443037) alusel, sidudes tervikuks teiste ainete poolt kaetavad valdkonnad ja andes õppurile baasteadmised teistes valdkondades. Aines kaetakse järgmised teemad:
• Äristrateegia ja IT seosed
• Äriplaani koostamine
• Tarkvara arhitektuur
• Tarkvaratehnika
• IT koordineerimine
• Jätkusuutlik areng
• Muudatused äris
• Riskijuhtimine
• Infoturve
• Tarnijate juhtimine
• Kvaliteedi juhtimine
• Teenustaseme juhtimine
Iseseisev töö
Iseseisva tööna valivad õppurid gruppides (2≤N≤6) mõne reaalse organisatsiooni ja koostavad sellele IT strateegia.

Tulemust hinnatakse järgmiselt
100%. Grupp on ette valmistanud põhjaliku ja usutava IT strateegia. Ei lektoril ega kohalolijail ei ole põhimõttelisi kahtlusi selle õigsuses, küsimustele vastatakse ammendavalt
60%. Grupp on ette valmistanud IT strateegia, mille osas lektoril või kohalolijail on olulisi kahtlusi rakendatavuse või õigsuse osas. Küsimused saavad vastatud ebalevalt
20%. Grupp on ette valmistanud IT strateegia, mille rakendatavus ja seos organisatsiooni strateegiaga on madal. Küsimused jäävad vastuseta.

Õppeaine õpiväljundid
1. Suudab koostada ja esitleda organisatsiooni infotehnoloogia starteegiadokumendi
2. Suudab sõnastada seosed IT juhtimise valdkondade ja organisatsiooni starteegia vahel
3. Teab jätkusuutliku infotehnoloogia juhtimise põhimõtteid
4. Suudab ette valmistada organisatsiooni infotehnoloogia kvaliteedi juhtimise põhimõtted
5. Suudab muutustest äris tuletada vajalikud infotehnoloogilised muutused
6. Suudab luua infotehnoloogia juhtimise protsessi
7. Teab organisatsiooni ja infosüsteemide arhitektuuri ühendamise põhimõtteid
Hindamismeetodid
Lõpphinne moodustub iseseisva töö ja eksamitulemuse kombinatsioonis. Lõpphindest 70% moodustab iseseisva töö ja 30% eksami tulemus.

Eksamil (individuaalne kirjalik analüütiline töö õppejõu poolt püstitatud teemal) hinnatakse õppuri võimet sisukalt ja kirjalikult arutleda mõnel õppejõu poolt antud IT strateegiat puudutaval teemal.
Õppejõud
Andres Kütt
Kohustuslik kirjandus
Kütt, A. (2016). Märkmeid infotehnoloogia strateegiast.
Lisainfo
Loengutes osalemine pole kohustuslik. Kohustuslik on osalemine grupitööde kaitsmisel.