Andmeanalüüsi lahendused R-keeles (IFI6098.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6098.DT
vana ainekood
IFI6098
Õppeaine nimetus eesti k
Andmeanalüüsi lahendused R-keeles
Õppeaine nimetus inglise k
Statistical Analysis Solutions in R
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Jaagup Kippar (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused automatiseeritud andmeanalüüsi oskuste ja vilumuste kujundamiseks, sobivate mooduste leidmiseks konkreetsete andmete esitamiseks ning nende põhjal järelduste tegemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmeanalüüsi põhiteemade kordamine reaalsete uurimisprojektide näitel. R-keele kasutusvaldkonnad, võimalused ja piirangud. R-keele kasutamine koos teiste arendusvahendite ja tehnoloogiatega. Matemaatilise modelleerimise näited. Reaalsete nähtuste tunnuste kohandamine modelleeritavale kujule. Seoste ja sõltuvuste leidmine ja kontrollimine. Arvutuste tulemuste interpreteerimine reaalses keskkonnas, algsel kohandamisel tehtud piirangute arvestamine. Mudelid ökosüsteemides, meteoroloogias, liikluses. Multidimensionaalne skaleerimine, kasutatavad valemid. R-keele süntaks. Avaldised, vektorid, maatriksid, standardsed statistikafunktsioonid. Tulemuste graafiline esitamine. Lisapakettide kasutamine. Sisend failist ja väljund faili. Iteratsioonid. Veebist kättesaadavate andmete kohandamine analüüsiks sobivale kujule. Andmebaaside ning XML-allikate kasutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb automatiseeritud andmeanalüüsi võimalusi ja piiranguid;
- oskab kavandada ning programmeerida reaalse nähtuse jaoks kasutatava mudeli ning selle abil saadavaid tulemusi interpreteerida.
Õppejõud
Jaagup Kippar
Lisainfo
Aines osalemiseks on soovitatavad eelteadmised aine IFI7041 "Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika" või IFI6201.DT " Teaduslik mõtteviis" mahus.
space