Veebilehtede loomine (IFI6056.DT)
Õppeaine kood
IFI6056.DT
vana ainekood
IFI6056
Õppeaine nimetus eesti k
Veebilehtede loomine
Õppeaine nimetus inglise k
Creating Web Pages
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste, oskuste ja praktilise kogemuse kujunemisele, mis võimaldavad mõista veebilehtede ülesehitust ning neid ise luua ja muuta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebi ajalugu ja tööpõhimõte. Veebilehtede loomise vahendid (redaktorid, online vahendid jms). HTML keel. Graafika ettevalmistamine veebi paigutamiseks. Veebi kujundamise üldised põhimõtted. Veebilehestiku kujundamine CSS stiililehtede abil. Lihtsam interaktiivsus, skriptide kasutamine (Javascript). RSS. Lihtsamad sisuhaldussüsteemid. Meediaklippide integreerimine veebilehele.
Iseseisev töö
Kodused praktilised ülesanded tunniteemade kohta. Tööjuhendid ning tähtajad antakse vastavates tundides ning on kättesaadavad ka kursuse veebilehel.
Iga iseseisev töö loetakse sooritatuks, kui on tehtud vähemalt 60% ülesandest.
Õppeaine õpiväljundid
Tunneb veebi ajalugu ning toimimispõhimõtteid. Koostab lihtsaid veebilehti online vahendeid kasutades, veebitoimetajaid kasutades ning ise HTML koodi kirjutades. Kujundab veebilehte CSS stiililehtede abil. Valmistab ette graafikafaile veebilehel kasutamiseks. Lisab veebilehele RSS uudisvoo, täiendab veebilehti lihtsate Javascript lisadega.
Hindamismeetodid
Eksam. Eksamile pääsemise eelduseks on positiivselt sooritatud iseseisvad tööd. Eksamitöö moodustab 75% hindest.
Iseseisvad tööd moodustavad 25% hindest.

Õppejõud
Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Loengumaterjalid.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.