E-turundus (IFI6055.DT)
Õppeaine kood
IFI6055.DT
vana ainekood
IFI6055
Õppeaine nimetus eesti k
E-turundus
Õppeaine nimetus inglise k
E-marketing
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on aidata seostada turundust ja infotehnoloogiat ning luua eeldused, et õppija oleks võimeline töötama ametikohtadel, mis nõuavad kokkupuudet organisatsiooni turundus ja kommunikatsioonifunktsioonidega või osalemist nendes. Õppeaine pakub õppijale tuge saamaks aru, milline on turunduse funktsioon kaasaegses organisatsioonis ning kuidas peaks infotehnoloogia abistama organisatsiooni turundust. Õppeaine loob eeldused, et aine läbinu suudab valida ja rakendada iseseisvalt sobivaid e-turunduse tööriistu, analüüsida meetmete kasulikkust ja vajadusel neid modifitseerida.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines käigus saadakse lühiülevaade turunduse ajaloost ja enamkasutatavatest terminitest: 4P, Klient, Segment, Turg.
Õppeaine käigus antakse ülevaade internetituru potentsiaalist ja hetkeolukorrast.
Internetiturunduse eripärade esiletoomine ja tutvumine põhimõistet ja põhiliste internetiturunduse võtetega: SEO, SEM, uudiskiri, koduleht, sotsiaalne meedia, podcast, rss, m-marketing, affiliate-marketing.
Tutvutakse interneti reklaamis tööpõhimõtetega ja põhiliste mõistetega: CTR, CPM
Internetiturunduse meetmete kasulikkuse analüüs.
Iseseisev töö
Iga üliõpilane loeb ja analüüsib kahte, õppejõu poolt välja valitud, e-turunduse teemalist artiklit. Üliõpilane toob välja määratud artikli põhilised sõnumid ja võtmekohad ning esitleb neid loengus, mitte pikema kui 10 minutilise ettekande käigus. Seejärel vastab ta õppejõu ja kaaskuulajate küsimustele. Teise artikli puhul valmistab ta ette vähemalt kolm kirjalikku küsimust, mille ta esitab kaasüliõpilasele ja õppejõule vastamiseks, vähemalt 3 päeva enne loengut.
Üliõpilane koostab iseseisvalt ka arvestustöö, milles pakub välja ühe toote, idee, organisatsiooni või isiku promotsioonikava kasutades selleks internetiturunduse vahendeid. Lisaks retsenseerib üliõpilane mõne teise üliõpilase tööd kirjalikult.
Õppeaine õpiväljundid
Oskab koostada internetiturunduse kava;
Oskab loodud kava ellu viia;
Saab aru internetiturunduses käsitletavatest terminitest ja teab nende rakendamise tingimusi ja oskab neid vajadusel ellu viia.

Hindamismeetodid
eksam
20% open answer test that will take place after the studies to evaluate the understanding of marketing vocabulary and terms.
40% analysation, presentation and prepared questions of scientific article.
40% promotional plan and analyzation of fellow students promotional plan.
Õppejõud
Mihkel Mikkelsaar
Kohustuslik kirjandus
Margus Piik 2008 Internetiturunduse vajalikkus, võimalused ja praktikad Eesti ettevõtete ekspordi edendamisel;
Kirthi Kalyanam, Shelby McIntyre 2002 The E-Marketing Mix: A Contribution of the E-Tailing Wars;
Henrik Aavik 2010 Praktiline internetiturundus
Asenduskirjandus
Philip Kotler 2003 Turunduse vaatenurgad A-st Z-ni.