Esteetika (HIF6324.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Esteetika
Õppeaine nimetus inglise k
Aesthetics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
Regina-Nino Mion (õpetamise keel: eesti keel)
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused esteetika põhimõistete, -autorite ja teooriatega tundmaõppimiseks.
Luua eeldused edasiseks iseseisvaks esteetikanähtuste ja esteetikaprobleemide analüüsiks erinevates valdkondades (igapäevaelu, kunst jne).
Luua eeldused iseseisvaks esteetikatekstide lugemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Esteetika kui distsipliin uurib käsitlusi meelelisest tajust, esteetilise kogemuse eripärast ning esteetilistest kvaliteetidest nii igapäevaelus kui ka kunstis.
Esteetika kursus tegeleb põhiliselt kolme esteetika valdkonnaga: kunsti esteetika, argiesteetika ehk igapäevaesteetika ning keskkonnaesteetika.
Vaadeldakse läänemaise esteetika alaseid tekste antiigist tänapäevani.
Käsitletakse esteetika mõiste teket ja muutumisi uusajal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
- orienteerub põhilistes esteetika suundumustes ja autorites;
- tunneb olulisemaid esteetikateooriaid ja -mõisteid ning suudab neid seostada esteetiliste nähtustega;
- suudab iseseisvalt lugeda esteetika-alaseid tekste ja mõistab nende tähendust;
- suudab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida esteetikanähtusi.
Õppejõud
Regina-Nino Mion
space