Esteetika (HIF6324.HT)
Õppeaine kood
HIF6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Esteetika
Õppeaine nimetus inglise k
Aesthetics
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused esteetika põhimõistete, -autorite ja teooriatega tundmaõppimiseks.
Luua eeldused edasiseks iseseisvaks esteetikanähtuste ja esteetikaprobleemide analüüsiks erinevates valdkondades (igapäevaelu, kunst jne).
Luua eeldused iseseisvaks esteetikatekstide lugemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Esteetika kui distsipliin uurib käsitlusi meelelisest tajust, esteetilise kogemuse eripärast ning esteetilistest kvaliteetidest nii igapäevaelus kui ka kunstis.
Esteetika kursus tegeleb põhiliselt kolme esteetika valdkonnaga: kunsti esteetika, argiesteetika ehk igapäevaesteetika ning keskkonnaesteetika.
Vaadeldakse läänemaise esteetika alaseid tekste antiigist tänapäevani.
Käsitletakse esteetika mõiste teket ja muutumisi uusajal.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb kohustusliku kirjanduse tekstide läbitöötamises ja kodutööde õigeaegses üleslaadimises.
Õppeaine õpiväljundid
Pärast kursuse läbimist üliõpilane:
- orienteerub põhilistes esteetika suundumustes ja autorites;
- tunneb olulisemaid esteetikateooriaid ja -mõisteid ning suudab neid seostada esteetiliste nähtustega;
- suudab iseseisvalt lugeda esteetika-alaseid tekste ja mõistab nende tähendust;
- suudab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida esteetikanähtusi.
Hindamismeetodid
Hindamine: kirjalik eksam/test, kodutööd ja osalemine seminarides.
Hinnatakse eraldi:
- kodutööde kvaliteeti;
- aktiivsust ja asjatundlikkust seminarides;
- teadmisi loengus esitatud või kohustuslikus kirjanduses sisalduvatest mõistetest ja teooriatest.
Eksamile pääsemise eelduseks on kohustusliku kirjanduse lugemine, kodutööde/loovtööde tegemine ja õigeaegne esitamine ning osalus seminaride aruteludes.
Õppejõud
Lektor Margus Vihalem
Kohustuslik kirjandus
Sisaldab tekstivalikut järgnevate nimetuste seast nii eesti kui inglise keeles, ligikaudne tekstimaht u. 150-250 lk.
Platon: Phaidros, Pidusöök
Aristoteles: Luulekunstist
Plotinus: Ilust (traktaat Enneaadidest)
D. Hume: Maitsestandardist
A.G. Baumgarten: Esteetika
I.Kant: Otsustusvõime kriitika
F. Schiller: Inimese esteetilisest kasvatusest
G. W. F. Hegel: Kaunite kunstide filosoofia
F. Nietzsche: Wagneri juhtum
G.Santayana: Ilutunne. Esteetikateooria visand
M. Heidegger: Kunstiteose algupära
J. Dewey: Kunst kui kogemus
T. Adorno: Esteetikateooria
A.C. Danto: Kunsti lõpp/N. Goodman: Kunsti keeled
J.-F. Lyotard: Ülevuse esteetika
A. Badiou: Väike ebaesteetika käsiraamat
Y. Saito: Argiesteetika
Asenduskirjandus
U. Eco: Ilu ajalugu/Inetuse ajalugu
D. Herwitz: Esteetika
M. Jimenez: Mis on esteetika?