Sissejuhatus teise keele omandamisse (EKV6069.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6069.HT
vana ainekood
EKV6069
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus teise keele omandamisse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Second Language Acquisition
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam teise keele omandamise ja võõrkeeleõppe põhimõistetest, peamistest teooriatest ja lähenemisviisidest ning olulisematest uurimisküsimustest, -meetoditest ja -tulemustest. Kujundada oskust mõtestada ja analüüsida teise keele omandamise ja võõrkeeleõppe protsessi varasematele kogemustele toetudes; luua eeldused eesti keele kui teise keele didaktika edukaks omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade teise keele omandamise ja võõrkeeleõppe põhimõistetest, peamistest teooriatest ja lähenemisviisidest ning olulisematest uurimisküsimustest, -meetoditest ja -tulemustest; tutvustatakse Euroopa keeleõppe raamdokumenti ja Euroopa keelemapi kasutusvõimalusi; käsitletakse teise keele omandamise ja võõrkeeleõppe tulemuslikkust mõjutavaid tegureid, keeleõppija strateegiaid, keeleoskuse hindamise põhimõtteid, keeltevahelise mõjuga seotud küsimusi; omandamisteooriate ja õpetamismeetodite vahelist seoseid; käsitletakse uurimistulemuste rakendusvõimalusi õppetöös; külastatakse kakskeelse õppega gümnaasiumi keeletunde ja eestikeelseid ainetunde, SA Innovet (keelekeskust, keelekümbluskeskust ning õppekava- ja eksamitekeskust).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on teadmised olulisematest teise keele omandamise ja võõrkeeleõppe põhimõistetest, peamistest teoreetilistest lähenemisviisidest ning olulisematest uurimisküsimustest, -meetoditest ja -tulemustest; oskus seostada teoreetilisi seisukohti keele omandamis- ja õppimiskogemustega; suutlikkus kasutada omandatud teadmisi individuaalse keeleoskuse arendamisel ja keeleõppes ning tegelda teise keele omandamise uurimisega; valmidus jätkata õpinguid õpetajakoolituse magistriõppes.
Õppejõud
professor Anastassia Zabrodskaja
space