Soome keel B1.2 (EKS6422.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6422.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keelelise pädevuse omandamiseks suulises ja kirjalikus soome keeles „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustasemel B1.2.; süvendada soomekeelse suhtlemise oskusi mitmesugustes igapäevaelu situatsioonides; valmistada üliõpilasi ette tööks nende erialaga seotud teemade ja materjalidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome keele kõikide osaoskuste (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine vastavalt „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustaseme B1.2 nõuetele. Lihtsama erialase kirjanduse lugemine ja refereerimine, erinevad lugemisstrateegiad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised ja oskused, mis vastavad Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele B1;
- mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, saab aru raadio- ja telesaadete põhisisust;
- oskab koostada vajalikku teksti tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi, eesmärke ning avaldada oma arvamust, selgitada ja põhjendada oma seisukohti ja plaane.
Õppejõud
Lektor Maria-Magdalena Jürvetson
space